Obnovit stránku

Hrazená oprava

Specifikace služby Hrazená oprava

Smluvní strany

Společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 8573 jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“) nabízí službu Hrazená oprava svým zákazníkům (dále jen „služba“), kteří projeví zájem o provedení opravy u zboží zakoupeného v posledních 2 letech od okamžiku poptání služby prostřednictvím některého z internetových obchodů jí provozovaných (dále jen „objednatel“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby. Objednatel je povinen se seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele, které se přiměřeně užijí na situace neupravené těmito podmínkami.

Popis služby

Poskytovatel na základě objednávky objednatele zaručuje objednateli, že zprostředkuje u autorizovaného servisu za předem sjednanou cenu opravu daného zboží. Cena za opravu či diagnostiku je hrazena prostřednictvím poskytovatele autorizovanému servisu.

Podmínky využití služby

Má-li objednatel zájem o využití služby Hrazená oprava, pak je povinen poskytovateli předat dané zboží v níže specifikovaném stavu a poskytnout mu k dané závadě dostatek informací a pokynů pro opravu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případný vliv prováděné opravy na případnou záruku daného zboží a na její možný zánik.

Stav zboží při předání

Objednatel může zboží k opravě předat na všech pobočkách poskytovatele, jejichž seznam naleznete zde. Objednatel může také zboží k opravě zaslat poskytovateli, na adresu:

Alza.cz – oprava

VGP Park, hala H2

Do Čertous 2658/1

193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Poskytovatel doporučuje přiložit podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje objednatele (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace závady zboží. Objednatel je povinen předat zboží v čistém stavu tak, aby splňovalo předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k opravě. V případě opravy zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí do opravy nádrž prázdná. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k  opravě, je objednateli doporučeno zabezpečit vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Poskytovatel neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

Objednatel je tímto informován, aby předané zařízení do opravy bylo pokud možno v tovární konfiguraci. Zejména se jedná o přidané či vyměněné operační paměti, pevné disky či SSD v noteboocích a počítačích. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za takto přiložené díly, zejména pokud nejsou na příjemce do opravy výslovně uvedeny. Je-li přístup do zařízení chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, je objednatel povinen tuto ochranu zrušit nebo hesla uvést v popisu závady. To samé platí, je-li takto chráněn BIOS či firmware zařízení nebo přístup na úložný prostor zařízení. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné opravu či diagnostiku zařízení provést. Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, která jej zabezpečuje proti zcizení, je objednatel povinen tuto službu deaktivovat. Jedná se například o služby Apple Find my iPhone, iPodTouch, MacBook, Intel anti-theft a další.

Cena opravy

Objednatel bude s cenou opravy seznámen před jejím započetím, a to buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Odmítne-li objednatel cenovou nabídku opravy, pak je poskytovatel povinen do 35 dnů od vyjádření nesouhlasu zboží předat objednateli, který je povinen si toto zboží do 30 dnů vyzvednout od vyrozumění poskytovatele o vyzvednutí. Ustanovení o skladovném se při prodlení objednatele užije přiměřeně. Neodsouhlasí-li objednatel cenovou nabídku do 3 dnů od oznámení, pak poskytovatel vrátí objednateli zboží, aniž by došlo ke zprostředkování opravy. Změní-li se cenová nabídka opravy, bude o tomto objednatel informován bez zbytečného odkladu, přičemž nová cenová nabídka musí být objednatelem taktéž předem odsouhlasena.

Předchozí odstavec se v takovém případě použije přiměřeně. Pokud se cenová nabídka navýší o méně než 10 % z původní ceny, pak objednatel není oprávněn od smlouvy odstoupit. Odmítne-li objednatel cenovou nabídku nebo ji do 3 dnů od oznámení neodsouhlasí, pak bere na vědomí, že mu mohou být účtovány poplatky za diagnostiku a logistiku, tedy nezbytně nutné náklady na zjištění závady. K úhradě ceny opravy prováděné autorizovaným servisem dochází hotově při předání zboží objednateli. Samotná služba Hrazená oprava spočívající ve zprostředkování opravy je poskytnuta ze strany poskytovatele bezplatně. Tento článek pojednává o ceně samotné ceny opravy prováděné autorizovaným servisem.

Lhůta na opravu

Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat opravu u autorizovaného servisu na počkání, tedy na počkání budou poptány služby autorizovaného servisu, který následně provede opravu nejpozději do 35 dnů od odsouhlasení ceny opravy objednatelem, přičemž o konkrétním termínu bude objednatel informován buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Není-li dodržena lhůta pro provedení opravy, objednateli je doporučeno kontaktovat poskytovatele za účelem sjednání náhradního termínu.

Vyřízení opravy

Poskytovatel vydá objednateli písemné potvrzení o datu přijetí do opravy (s popisem závady) a následně potvrzení o vyřízení opravy. Objednatel je povinen si při převzetí zkontrolovat stav zboží a jeho kompletnost a neporušenost. Veškeré nesrovnalosti je třeba objednateli nahlásit při osobním převzetí na místě. O vyřízení opravy poskytovatel upozorní objednatele buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu objednatele. Objednatel je povinen zboží převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o vyřízení opravy informován.

V případě, že zboží není převzato objednatelem nejpozději posledním dnem lhůty, bude poskytovatelem účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20 Kč vč. DPH za každý den prodlení. Za účelem předcházení škod při výdeji zboží po vyřízení opravy je objednatel povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do opravy a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Ostatní

Objednatel bere na vědomí, že na opravu není poskytována záruka a že poskytovatel opravu pouze zprostředkovává. Poskytovatel negarantuje plnou kompatibilitu opraveného zboží s jinými, pracovníky poskytovatele, výrobcem či dodavatelem neschválenými, součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla objednatelem výslovně požadována, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá. Obdobně platí kompatibilita i pro software a jeho jednotlivé verze. Dále platí, že pokud byla kompatibilita určitých verzí softwaru deklarována, neplatí totéž automaticky pro jejich následující a stejně tak pro předcházející verze těchto softwarů.

Závěrečné ustanovení

Platnost a účinnost od 5.12.2018, přičemž specifikace této služby je k dispozici jak v sídle společnosti poskytovatele, tak na webových stránkách e-shopu.

WEB4