Obnovit stránku

Naše pobočky jsou otevřeny pro výdej zboží. Při jejich návštěvě dbejte pokynů obsluhy.

Vyzkoušejte bezpečné doručení zboží do jednoho z našich 451 AlzaBoxů.

Služby reklamace a vrácení zboží fungují beze změny.

MARKETINGOVÁ KAMPAŇ SLEVA 200 KČ ZA PŘIHLÁŠENÍ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 25. 12. 2014 do 23:59 hodiny dne 31. 12. 2014 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „SLEVA 200 KČ ZA PŘIHLÁŠENÍ“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz/marketingova-kampan-sleva-200-kc-za-prihlaseni-art12367.htm.
 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ
  1. Vybraní zákazníci z České republiky (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech a Alza vybraného Účastníka kontaktuje prostřednictvím SMS (viz níže) v Době konání, může Účastník získat slevu na svůj příští nákup ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), zejména nikoliv však výlučně:
   1. V Době konání Kampaně se prostřednictvím svého profilu na internetovém portále provozovaném Alzou přihlásí k odběru všech novinek, které jsou uvedeny v možnostech;
   2. Má kompletně a pravdivě vyplněnou registraci na Alze (jí provozovaném eshopu), tj. sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
   3. Obdrží v průběhu Doby konání Kampaně SMS zprávu od Alzy s unikátním číselným kódem, který jej bude opravňovat ke slevě 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), pokud provede do čtrnácti (14) dnů od obdržení kódu objednávku plnění v minimální výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) vč. DPH, postupem stanoveným níže.
  2. Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:
   1. Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;
   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;
   3. Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace.
  3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
 3. ODMĚNA V KAMPANI
  1. Účastníci Kampaně mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech získat slevu 200,- Kč (dále jen „Sleva“).
  2. Slevu obdrží Účastník, který splnil podmínky v těchto pravidlech a v době čtrnácti (14) kalendářních dní od obdržení SMS zprávy s unikátním číselným kódem uplatní Slevu v eshopu provozovaném Alzou. Slevu lze uplatnit pouze při nákupu zboží nebo služeb v minimální hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) vč. DPH před Slevou prostřednictvím košíku na www.alza.cz. Slevu nelze kombinovat s jinými slevovými kupóny, dárkovými poukazy anebo jinými slevovými kampaněmi (např. Black Friday apod.) a lze ji využít pouze prostřednictvím košíku na www.alza.cz, nikoliv v rámci tzv. AlzaKreditu.
  3. Ke každému e-mailu Účastníka uvedenému v registraci na Alze (jí provozovaném eshopu) se váže pouze jedna Sleva.
  4. Alza výslovně uvádí, že Slevu není možné proplatit v hotovosti a to ani při případném vrácení zakoupeného zboží. Alza takovému Účastníkovi, který vrátí zboží, na jehož zakoupení Slevu uplatnil, poskytne náhradu ceny za zboží Účastníkem skutečně uhrazené a novou Slevu, kterou bude moci Účastník uplatnit způsobem určeným Alzou.
  5. Neuplatněná Sleva ve stanovené lhůtě nemůže být Účastníkovi jakkoliv nahrazena a na poskytnutí slevy nemá Účastník garantovaný nárok.
 4. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Pořízením plnění od Alzy v Době konání a vyplněním registrace v profilu Moje Alza dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Kampani. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Kampani včetně ztráty nároku na Slevu, stane – li se tak před jeho stažením. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v Kampani dává Účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, mohou být použity pro účely propagace Alzy včetně zasílání obchodních sdělení, a to na období tří (3) let od počátku Soutěže.
 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  2. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit.
  3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
  4. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

V Praze, dne 24. 12. 2014

P-DC1-WEB14