Obnovit stránku

Prodloužili jsme otevírací dobu našich prodejen, ale pokud nemáte cestu kolem, objednávky nad 2 000 Kč stále doručujeme zdarma!

MARKETINGOVÁ KAMPAŇ
„SOUTĚŽ O LÍSTKY NA OSLAVU 25 LET ALZA“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440, DIČ CZ27082440, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 4. 9. 2019 do 23:59 hodin dne 23. 9. 2019 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „SOUTĚŽ O LÍSTKY NA OSLAVU 25 LET ALZA“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz/marketingova-kampan-soutez-o-listky-na-oslavu-25-let-alza..

  2. Alza upozorňuje na skutečnost, že i na tuto Kampaň se vztahují podmínky pro reklamní sdělení, které Alza uvádí na internetové stránce www.alza.cz/reklama.

 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

  1. Fyzická osoba z České republiky (dále jen „Účastník“), starší 18 let, pokud splní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může získat výhru (dále jen „Výhra“) pokud:

   1. V Době konání zašle Účastník Alze narozeninové přání, které se musí skládat ze 3 částí:

    • blahopřání k 25. výročí založení Alzy;
    • krátkého textu, ve kterém uvede důvod, proč by se výhercem měl stát právě on

    (dále jen „Narozeninové přání“). Narozeninové přání následně Účastník zašle Alze prostřednictvím internetových stránek Kampaně

  2. Z Kampaně budou vyloučeni ti, kteří:

   1. Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;

   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s Kampaní;

   3. Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

   4. Uvedou v Kampani nepravdivé nebo neúplné informace;

  3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

 3. PODROBNÉ PODMÍNKY KAMPANĚ

  1. Účastníci Kampaně, kteří splní podmínky uvedené v těchto pravidlech a mají zájem se Kampaně zúčastnit, musí v Době konání kampaně zaslat Alze Narozeninové přání. Narozeninové přání se skládá ze 3 částí:

   1. písemného blahopřání k 25. výročí založení Alzy;

   2. krátkého doprovodného textu, ve kterém účastník uvede důvody, proč by se měl stát výhercem Kampaně.

  2. Narozeninové přání, které nebude obsahovat výše uvedené náležitosti nebude do Kampaně zařazeno.

  3. Účastník musí Narozeninové přání zaslat Alze prostřednictvím internetových stránek Kampaně, spolu s uvedením svého jména, příjmení a e-mailové adresy.

  4. Pro možnost účastnit se Kampaně nemusí Účastník provést nákup v internetovém obchodě Alzy.

  5. Odesláním Narozeninového přání Účastník potvrzuje, že

   1. Narozeninové přání neporušuje právní předpisy, etické principy, nenavádí, ani nemůže navádět k porušování právních předpisů či etických principů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí;

   2. Účastník je autorem Narozeninového přání ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon a přihlášením do Kampaně Alze poskytuje oprávnění k užití Narozeninového přání všemi zákonem povolenými způsoby;

   3. Účastník výslovně prohlašuje, že Alze uděluje výhradní licenci v neomezeném rozsahu ke sdílené Narozeninového přání, a to bezplatně;

   4. Na Narozeninovém přání neváznou žádné právní vady, žádná práva třetích osob, která by mohla být dotčena účastí Účastníka v Kampani;

   5. Narozeninové přání bylo pořízeno se souhlasem případných fyzických osob na ní zobrazených, přičemž tyto osoby vyslovily souhlas se zveřejněním f, přičemž Účastník nese odpovědnost za obsah i za zveřejnění.

  6. Výhry, které je možné v Kampani získat jsou tyto:

   1. 250 ks vstupenek 1+1 na akci „Oslava 25. výročí Alzy,“ která se koná dne 5. 10. 2019 v Praze na Štvanici, přičemž bližší informace o čase a místu konání akce budou výhercům sděleny dodatečně. (dále jen „Výhra“)

  7. Z Narozeninových přání bude vybráno 250 nejlepších, na základě několika kritérií, mezi které patří zejména kreativní pojetí Narozeninového přání a celkový estetický dojem.

  8. Účastník bude o skutečnosti, že se stal výhercem, informován prostřednictvím e-mailové pošty, na e-mailovou adresu, kterou uvedl při svém přihlášení do Kampaně.

  9. Součástí e-mailu informujícího Účastníka o výhře v Kampani bude odkaz na webový formulář na internetových stránkách Kampaně, kam výherce zadá své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon a informaci o tom, zda se „Oslavy 25. výročí Alzy“ zúčastní sám nebo s doprovodem jednoho dalšího hosta.

  10. Po vyplnění webového formuláře bude Účastníkovo jméno i informace o tom, zda příjde s doprovodem, zapsáno do seznamu hostů. Na místě pak stačí, aby nahlásil své jméno.

  11. V případě, že Účastník nebude jedním z výherců, bere na vědomí, že o této skutečnosti nebude informován.

  12. Výhru není možné vyměnit za peníze a zároveň Výhra není určena k dalšímu prodeji. U Výhry není možné uplatnit práva z vadného plnění.

  13. Na poskytnutí Výhry nemá Účastník garantovaný nárok.

 4. OSOBNÍ ÚDAJE

  1. Správcem osobních údajů Účastníka je Alza. Kontakt na Alzu je na www.alza.cz/kontakt.

  2. Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v Kampani a s tím související činnosti jako jsou např. vyhodnocení Účastníků, kontrola a vyhodnocení splnění podmínek Kampaně ze strany Účastníků, veřejné vyhlášení výherce Výhry (zejména na webových stránkách a sociálních sítích Alzy) a kontaktování výherce Výhry.

  3. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Alzy na tom, aby osobními údaji Účastníka za výše uvedenými účely disponovala, neboť každý Účastník se Kampaně účastní dobrovolně a pokud by Alza osobní údaje Účastníka nemohla za výše uvedenými způsoby zpracovávat, tak by Kampaň nevyhlašovala. Proti zpracování osobních údajů tímto způsobem je možné vznést námitku prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře (alza.cz/kontakt > ostatní > osobní údaje > vznesení námitky).

  4. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.alza.cz/privacy-policy.

 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

  2. Alza si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně, nahradit výhry v Kampani za výhry podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Kampaň zcela zrušit.

  3. Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.

  4. Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník svým zařazením do Kampaně vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

  5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Kampaně nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Alza.

V Praze, dne 23. 9. 2019

WEB6