Obnovit stránku

Upozorňujeme na podvodné SMS, které lákají na nevyzvednuté výhry ze slosování. Více zde. 

SANYTOL Dezinfekční osvěžovač vzduchu menthol 3× 300 ml

229 Kč
189 Kč bez DPH

SANYTOL Dezinfekční osvěžovač vzduchu menthol 3× 300 ml

Toto je víc než jen osvěžovač vzduchu. Dezinfekční prostředek od Sanytolu totiž brání zápachu tím, že odstraňuje jeho příčiny. Perfektně se tak hodí do vaší kuchyně, skříně i automobilu. Odstraní i ty nejsilnější zápachy, jako je například zatuchlina či tabák, a to ze vzduchu, pevných ploch i textilií. Nádhernou mentolovou vůni dezinfekčního osvěžovače vzduchu Sanytol si jistě zamilujete. 

 

Klíčové vlastnosti dezinfekčního osvěžovače vzduchu Sanytol, vůně mentolu

  • Odstraní 99,9 % bakterií ve vzduchu i na plochách včetně textilií
  • Sanytol příjemně voní po mentolu
  • Dezinfekční osvěžovač vzduchu odstraní samotnou příčinu zápachu
  • Sanytol po sobě nezanechává skvrny
  • Je ideální pro dokonalou hygienu vašeho domova či pracovního prostředí

Použití:
Pro dezinfekci vzduchu zavřete v místnosti všechna okna, osvěžovač vzduchu Sanytol protřepejte a aplikujte. Opusťte místnost a nechte působit 30 minut. Poté vyvětrejte. 

Složení: 
Biocidní účinná látka (PT2/AE): biphenyl-2-ol 4g/kg a ethanol 306,5 g/kg, > 30 % alifatické uhlovodíky, dezinfekční prostředky, parfémy

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 - Extrémně hořlavý aerosol
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, otevřeným plamenem, jiskrami. Zákaz kouření
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení
P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F
P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné
odpady, pokud obsah není zcela spotřebován

 

Složení

Složení: 
Biocidní účinná látka (PT2/AE): biphenyl-2-ol 4g/kg a ethanol 306,5 g/kg, > 30 % alifatické uhlovodíky, dezinfekční prostředky, parfémy

Složení: 
Biocidní účinná látka (PT2/AE): biphenyl-2-ol 4g/kg a ethanol 306,5 g/kg, > 30 % alifatické uhlovodíky, dezinfekční prostředky, parfémy

Parametry a specifikace

Objem

Objem 300 ml

Typ osvěžovače

Typ osvěžovače Ve spreji - manuální

Vlastnosti

Vůně Svěží
Použití Univerzální
Použitelnost Jednorázový
Kód:  OSV338s
Záruka: 24 měsíců(IČ 12)
Odkazy: Stránky výrobce
P-DC1-WEB07