Obnovit stránku

Naše pobočky jsou otevřeny pro výdej zboží. Při jejich návštěvě dbejte pokynů obsluhy.

Vyzkoušejte bezpečné doručení zboží do jednoho z našich 451 AlzaBoxů.

Služby reklamace a vrácení zboží fungují beze změny.

NespressoNespresso

Zna­čka Nespresso je sy­no­ny­mem kva­lit­ní a pré­mi­ové ká­vy, sty­lu, ino­va­ce a de­sig­nu. Dí­ky uni­kát­ní­mu ucho­vá­vá­ní ká­vy v kaps­lích a de­tail­ně pro­pra­co­va­ným ká­vo­va­rům si mů­že­te kdy­ko­liv vy­chut­nat šá­lek čer­stvé ká­vy s bo­ha­tým aro­ma, a to z po­ho­dlí va­še­ho do­mo­va.

Vybrat kávovar
   
 • Kávovary KÁVOVARY
 • Káva NABÍDKA KÁV
 • Kávová expertíza KÁVOVÁ EXPERTÍZA
 • Nespresso & You NESPRESSO & YOU
 • Hodnoty HODNOTY

Kávovary

Nespresso na­bí­zí ši­ro­kou šká­lu špič­ko­vých ká­vo­va­rů s jed­no­du­chým ovlá­dá­ním, kte­ré vás po­tě­ší ne­jen nad­ča­so­vým de­signem, ale i jed­no­du­chým a intu­iti­vním ovlá­dá­ním. Dí­ky mo­der­ní tech­no­lo­gii do­sáh­ne­te s ká­vo­va­ry Nespresso po­kaž­dé vy­ni­ka­jí­cí­ho výs­led­ku a pro­mě­ní­te svůj ká­vo­vý ri­tuál v gur­mán­ský zá­ži­tek.

Cí­lem spo­le­čnosti Nespresso je ta­ké vy­tvá­řet a na­bí­zet ener­ge­ti­cky ú­spor­né ká­vo­va­ry. Ne­ustá­le pro­to sni­žu­je spo­tře­bu ener­gie, emi­se uhlí­ku a zlep­šu­je mož­no­sti re­cy­kla­ce svých pří­stro­jů.

Symbol pro jedinečný extrakční systém

JEDINEČNÝ EXTRAKČNÍ SYSTÉM

Všechny kávovary Nespresso jsou vybaveny patentovaným extrakčním systémem, který pracuje pod velmi vysokým tlakem až 19 barů. Každý parametr byl vypočítán s naprostou přesností tak, aby mohlo být odhaleno veškeré aroma našich káv, podpořeno jejich tělo a vytvořena nesrovnatelně hustá a lahodná crema.

Symbol pro jednoduché ovládání

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

S kávovary Nespresso je příprava kávy velmi snadná. Stačí postavit šálek pod výpust kávovaru, vložit kapsli, uzavřít posuvník a stisknout tlačítko přípravy kávy. Během několika vteřin je vaše káva připravená. Extrahovaná kapsle je poté automaticky vysunuta do zásobníku na použité kapsle.

Symbol pro inovativní a elegantní

INOVATIVNÍ A ELEGANTNÍ

Dnešní technologie již zdaleka nejsou chladné a bez duše. O kávovarech Nespresso to platí dvojnásob. Spojují v sobě nejmodernější technologie s jednoduchým a intuitivním ovládáním a vynikajícími výsledky. Objevte inovativní eleganci jejich linií, nadčasový design a prémiové provedení.

Doporučujeme

KOMPLETNÍ NABÍDKA KÁVOVARŮ

Produktová videa

Káva Nespresso

Za kávou Nespresso se skrý­vá pro­pra­co­va­ný sys­tém kon­tro­ly kva­li­ty, kte­rý ne­po­ne­chá­vá nic ná­ho­dě. Jsme přes­věd­čen­i, že kva­li­ta ne­ní sa­mo­zřej­mo­stí: je ne­zby­tné na ní sou­sta­vně pra­co­vat, šá­lek za šál­kem, v prů­běhu všech čás­tí pro­ce­su vý­ro­by a zpra­co­vá­ní.

Na­še ká­vy cha­ra­kte­ri­zu­je bo­ha­tá pě­na oříš­ko­vé bar­vy, kte­rou na­zý­vá­me „crema“. Mí­se­ním ka­pa­li­ny a vzdu­chu se při­ro­ze­ně vy­tvá­ří cre­ma, kte­rá uvol­ňu­je aro­ma nad šál­kem. V okam­ži­ku, kdy se cre­ma ustá­lí, na­sta­ne pra­vý opak – vy­tvo­ří víč­ko na ká­vě a chrá­ní to nej­prcha­věj­ší aro­ma.

Vyzkoušejte kávové receptury Nespresso

BANÁNOVÉ CAPPUCCINO

BORŮVKOVÉ LATTE

ESPRESSO MACCHIATO S KARDAMOMEM

Symbol pro široká nabídka káv

ŠIROKÁ NABÍDKA KÁV

Nespresso nabízí výběr 29 kávových směsí, každou s jiným chuťovým profilem. Svou kávu si můžete vychutnat jako Ristretto (25 ml), Espresso (40 ml) nebo Lungo (110 ml). Všechny kávy Nespresso jsou vhodné pro přípravu lahodných kávových nápojů s mlékem jako je Cappuccino, Caffé Latte nebo Latte Macchiatto.

Symbol pro pečlivý výběr

PEČLIVÝ VÝBĚR

Pro své kávy volí Nespresso pouze nejlepší odrůdy, tzv. „Gourmet“ nebo „Specialty“ kávy, které představují pouhých 10 % celosvětové produkce. Jen 1-2 % z nich pak splňuje stanovená kritéria kvality společnosti Nespresso. Aby byla zaručena bezchybná konečná chuť, je káva sbírána obvykle ručně a poté pečlivě roztříděna podle velikosti, hustoty a barvy.

Symbol pro ochrana aroma

OCHRANA AROMA

Aby byla káva čerstvá až do okamžiku přípravy, navrhlo Nespresso své kapsle z hliníku, materiálu, který chrání kávu od vzduchu, světla a vlhkosti. Hermeticky uzavřená hliníková kapsle chrání před oxidací až 900 mimořádně prchavých aroma čerstvě mleté kávy.

Výběr kávy Nespresso


Podle aroma:
Podle intenzity:
ISPIRAZIONE ITALIANA
ESPRESSO & LUNGO
MASTER ORIGINS
BARISTA CREATIONS
BARISTA CREATIONS

• Ristretto (25 ml)

Sil­né a kon­tra­stní, bo­ha­tá chuť sku­teč­né­ho rist­retta Vám na­bí­dne ten nej­inten­ziv­něj­ší zá­ži­tek z ká­vy.

Užij­te si jej hned po rá­nu ne­bo po jí­dle. Směsi ris­tre­tto Nespresso spo­ju­jí in­ten­zi­tu chu­ti s cha­rak­te­rem. Po­dá­vej­te je v ty­pi­ckém ma­lém šál­ku na ris­tre­tto a zku­ste ká­vu v je­jí nej­čis­tší po­do­bě. Ob­vyk­le se pi­je ja­ko čer­ná ká­va s tro­chou cu­kru, po­dle chu­ti.

• Espresso (40 ml)

Pro­bou­zej­te se s la­hod­ným es­pre­ssem, dáv­ka kva­li­tní Ara­bi­ky a Ro­bus­ty za­ru­čí do­ko­na­lý šá­lek.

Kla­si­cký sys­tém pří­pra­vy ká­vy čer­pá z 25 let zku­še­no­stí a zna­lo­stí tý­mu Nespresso. Byl vy­vi­nut tak, aby z mle­tých ká­vo­vých zrn ne­omyl­ně při­pra­vil in­ten­zi­vní a la­hod­ný šá­lek ká­vy po­dá­va­né s je­mnou hus­tou cre­mou.

• Lungo (110 ml)

Ká­va lun­go je vě­tší ná­poj na bá­zi es­pre­ssa a kap­sle kávy Nes­pre­sso lun­go jsou zá­ru­kou vý­te­čné chu­ti do pos­led­ní kap­ky.

Ká­vy lun­go jsou bo­ha­té na aro­ma. Vy­chut­ná­te si je buď ja­ko čer­nou ká­vu ve vy­so­ké skle­ni­ci, a ne­bo v kom­bi­na­ci s mlé­kem.

• Cappuccino (170 ml)

La­hod­ný šá­lek es­pre­ssa s mléč­nou pě­nou: tra­dič­ní ca­ppu­cci­no snou­bí vý­raz­nou chuť es­pre­ssa s hed­vá­bně jem­ným po­tě­še­ním z mlé­čné pě­ny.

Staň­te se mis­trem ca­ppu­cci­na a vy­chut­nej­te si je­di­neč­ný cha­rak­ter kaž­dé la­hod­né kávy Nespresso. Při­dej­te pě­nu z in­te­gro­va­né­ho sys­té­mu o­hří­vá­ní mlé­ka, ne­bo při­prav­te pě­nu po­mo­cí na­še­ho do­plň­ku: šle­ha­če mlé­ka Aero­cci­no.

Kávová expertíza

Od zrnka k šálku

Poz­nej­te pří­stup spo­leč­no­sti Nes­pre­sso, dí­ky kte­ré­mu si vy­chu­tná­te do­ko­na­lé es­pre­sso, šá­lek za šál­kem.

Zna­čka Nes­pre­sso při­šla s jed­no­du­chou, avšak re­vo­lu­ční my­šlen­kou: při­pra­vit šá­lek per­fek­tní­ho es­pre­ssa s nád­her­nou cre­mou, svů­dným aro­ma a plnou chu­tí, ve ste­jné kva­li­tě ja­ko od pro­fe­sio­nál­ní­ho ba­ri­sty, ovšem v po­ho­dlí do­mo­va.

Ten­to no­vá­tor­ský pří­stup je stá­le ak­tu­ální a pro­je­vu­je se v na­ší neu­tu­cha­jí­cí sna­ze o do­ko­na­lost, ve všech fá­zích vý­ro­by ká­vo­vých smě­sí Nes­pre­sso, od ká­vo­vé tře­šně na ká­vo­vní­ku, až po pre­ciz­ně při­pra­ve­ný šá­lek ká­vy.

Pěstování

Zodpovědně nakoupená káva chutná nejlépe.

Náš přís­tup vy­ža­du­je dal­ší ú­ro­veň se­le­kti­vi­ty, tý­ka­jí­cí se trva­lé udr­ži­tel­no­sti ká­vo­vní­ků a svě­ta ká­vy obe­cně. K ře­še­ní otá­zky bu­dou­cno­sti ká­vy jsme v ro­ce 2003 spu­sti­li, ve spo­lu­prá­ci s ne­zi­sko­vou orga­ni­za­cí Rain­fo­rest Alli­ance, pro­gram Ne­spre­sso AAA Sus­tain­able Qua­li­ty™.

Dí­ky ně­mu má spo­le­čnost Nes­pre­sso mo­žnost za­bez­pe­čit si zdro­je ká­vy nej­vy­šší kva­li­ty a zá­ro­veň za­ji­stit far­má­řům vy­šší pří­jmy a chrá­nit ži­vot­ní pro­stře­dí. Náš zá­va­zek jde však ješ­tě dá­le; jde o dlou­ho­do­bý vztah a trva­lou loa­ja­li­tu k far­má­řům za­po­je­ných do pro­gra­mu.

Sklizeň

Káva je bobule.

Bo­bu­le na je­dnom ká­vo­vní­ku do­zrá­va­jí po­stu­pně, a pro­to je po­tře­ba je sklí­zet v růz­nou do­bu. Vě­tši­na ká­vy ur­če­ná pro ká­vo­vé smě­si Nes­pre­sso se sklí­zí ruč­ně. Jsou tak vy­brá­ny jen sku­teč­ně zra­lé plo­dy.

I když je ten­to způ­sob ča­so­vě i fi­nan­čně ná­roč­něj­ší, ga­ran­tu­je nej­le­pší kva­li­tu, je­li­kož nez­ra­lé ne­bo nao­pak pře­zrá­lé tře­šně jsou pře­dem vy­řa­ze­ny.

Ne všechna zrna jsou stejná…

„Čím peč­li­věj­ší tří­dě­ní, tím jed­not­něj­ší zrna, ro­vno­měr­něj­ší pra­že­ní a na­ko­nec vy­vá­že­něj­ší výs­le­dek v šál­ku.“

Za­ji­ště­ní kva­li­ty ve všech fá­zích zpra­co­vá­ní ká­vy, z plan­tá­že až do šál­ku, vy­ža­du­je opa­ko­va­nou sys­te­ma­ti­ckou kon­tro­lu fy­zi­ckých vlast­nos­tí i chu­ti: před ba­le­ním ká­vy v mí­stě skli­zně, před ex­pe­di­cí po mo­ři ne­bo le­te­cky a zno­vu pak, jak­mi­le zrna do­ra­zí do Ev­ro­py.

Tes­to­vá­ní chu­ti (ne­bo­li "cupping") ga­ran­tu­je vý­běr pou­ze těch nej­lep­ších a nej­čis­tších káv. S cí­lem zís­kat jen nej­lep­ší zrna, vy­bí­rá Nes­pre­sso pou­ze ká­vy ka­te­go­rie "Gour­met", te­dy ty nej­kva­lit­něj­ší, kte­ré pod­lé­ha­jí pří­sné se­le­kci a tes­to­vá­ní, aby u­spo­ko­ji­ly i ty nej­ná­roč­nější gur­má­ny. Vý­běr je na­to­lik pří­sný, že na­šim po­ža­dav­kům od­po­ví­dá jen 1-2 % z glo­bál­ní pro­duk­ce ká­vy.

Míchání

Umění alchymisty.

Na­še ká­vo­vé smě­si mí­chá­me té­měř ja­ko al­chy­mis­té již ví­ce než 25 let. Kva­li­ta káv Nes­pre­sso je tu­díž výs­led­kem mis­trov­ské prá­ce, ni­ko­li ná­ho­dy.

Pro­fe­sio­nál­ní de­gus­tá­to­ři spo­leč­nos­ti Nes­pre­sso ab­sol­vu­jí pra­vi­del­ná ško­le­ní, tes­ty, cer­ti­fi­ka­ce a jsou kaž­dé 3 mě­sí­ce pře­zku­šo­vá­ni na roz­poz­ná­vá­ní kva­li­ty. Sen­zo­ri­cké hod­no­ce­ní pře­sa­hu­je fy­zi­cké vlas­tno­sti, při­řa­zu­je chuť k od­rů­dě, ob­las­ti a způ­so­bu pěs­to­vá­ní ká­vy.

Po peč­li­vém vý­bě­ru od­bor­ní­ci spo­leč­nos­ti Nes­pre­sso mí­cha­jí zrna z je­dno­tli­vých ob­la­stí tak, aby se je­jich aro­ma­ti­cké pro­fi­ly dopl­ňo­va­ly a zvý­raz­ňo­va­ly na­vzá­jem a ka­ždá ká­vo­vá směs zís­ka­la svůj je­di­ne­čný cha­rak­ter.

Ra­fi­no­va­né snou­bení růz­ných od­růd ká­vy od­ha­lu­je množ­ství chu­tí a vů­ní, z nichž ka­ždá při­ná­ší ně­co je­di­neč­né­ho. Rů­zné vlas­tno­sti do­dá­va­jí smě­si dva hla­vní ob­cho­do­va­né dru­hy ká­vy, Ara­bi­ca a Ro­bus­ta.

Obě od­rů­dy mu­sí spl­ňo­vat kri­té­ria fy­zic­kých vlas­tno­stí, smys­lo­vých cha­rak­te­ris­tik a trva­lé udr­ži­tel­no­sti té nej­vy­šší úro­vně. Za­tím­co Ara­bi­ca do­dá­vá ná­po­ji v šál­ku jem­nost, ky­se­lost, os­trost a vy­tří­be­nost, Ro­bu­sta při­dá sí­lu, tě­lo, tex­tu­ru a ty­pi­cká aro­ma ká­vy. Nes­pre­sso po­uží­vá 90 až 95 % ká­vy Ara­bi­ca a ně­kte­ré Ro­bus­ty, buď pro obo­ha­ce­ní vy­bra­ných ká­vo­vých smě­sí, ne­bo zvý­ra­zně­ní je­di­neč­né­ho cha­ra­kte­ru ji­ných.

Pražení

Pra­že­ní zrn po­dle o­bla­sti pů­vo­du od­ha­lí je­jich spe­ci­fi­cké aro­ma.

Pra­že­ní a mle­tí jsou zá­sa­dní kro­ky při vy­tvá­ře­ní kávových směsí, ne­boť zde od­ha­lu­je­me ve­ške­rou chuť a aro­ma­ti­cký po­ten­ciál ze­le­né ká­vy.

Sprá­vně pra­žit zna­me­ná na­jít čas, te­plo­tu a dal­ší pa­ra­me­try, kte­ré se nej­lé­pe ho­dí pro da­nou směs a umo­žní, aby se plně roz­vi­nul cha­rak­ter je­dno­tli­vých zrn.

Pro ka­ždou ká­vo­vou směs je sta­no­ve­ný přes­ný pro­ces pra­že­ní, kte­rý dá vy­nik­nout ty­pic­kým vlas­tnos­tem kaž­dé z káv. Je­li­kož zná­me cha­rak­ter na­šich zrn, pra­ží­me kaž­dé z nich tak, aby­chom z nich vy­tě­ži­li co nej­ví­ce a co nej­vhod­něj­ších chu­tí a vů­ní.

Mletí

Mle­tí, na­sta­ve­né pře­sně na mí­ru, za­ji­stí op­ti­mál­ní ex­trak­ci.

Prá­vě mle­tí u­vol­ňu­je aro­ma ká­vo­vých zrn. Je­mnost mle­tí o­vli­vňu­je prů­tok ká­vy do šál­ku. Ta­ké zde jsou ur­če­ny růz­né stu­pně mle­tí, kte­ré za­ru­čí do­ko­na­lý vý­sle­dek v šál­ku. Ty­to ope­ra­ce jsou ná­roč­né a vy­ža­du­jí přes­nost a od­bor­nost. Jen tak do­sá­hne­me po­ža­do­va­né kva­li­ty kaž­dé ká­vy Nes­pre­sso.

Na­še od­bor­né zna­los­ti tak za­ru­ču­jí stá­le stej­nou ká­vu, šá­lek za šál­kem, rok co rok, bez o­hle­du na se­zó­nní vý­ky­vy.

Plnění do kapsle

U­cho­vá­ní čerst­vo­sti: o­chra­na aro­ma pro váš šá­lek.

Po na­mle­tí je ká­va ba­le­na do la­mi­no­va­né hli­ní­ko­vé kap­sle, kte­rá ji chrá­ní před vzdu­chem, svět­lem a vlh­ko­stí. Dí­ky zpra­co­vá­ní a ba­le­ní v iner­tní atmo­sfé­ře a her­me­ti­cky uza­vře­né kap­sli zů­stá­vá kva­li­ta ká­vy Nes­pre­sso, vče­tně je­jí chu­ti a až 900 mi­mo­řá­dně pr­cha­vých aro­ma, ne­dot­če­ná po do­bu 12 mě­sí­ců.

Hli­ník je na­víc 100% re­cy­klo­va­tel­ný. Ne­jen, že u­cho­vá kva­li­tu, chuť a vů­ně, ale je opa­ko­va­ně pou­ži­tel­ný. Re­cy­kla­ce hli­ní­ku vy­ža­du­je pou­ze 5 % e­ner­gie pot­řeb­né na je­ho prvo­tní vý­ro­bu.

Degustace

V po­sle­dním kro­ku ces­ty ká­vy k zá­kaz­ní­ko­vi - ex­tra­kci, za­jiš­ťu­je u­ce­le­ný sys­tém ří­ze­ní ja­kos­ti spo­leč­no­sti Nes­pre­sso, sprá­vnou in­ter­akci kap­sle s ká­vo­va­rem. Jen tak mo­hou být zís­ká­ny vše­chny chu­tě a vů­ně, kte­ré jsme tak peč­li­vě hle­da­li, vy­bí­ra­li, pra­ži­li, mle­li a pl­ni­li do kap­slí... Ji­ný­mi slo­vy, na­bí­zí do­ko­na­lý vý­sle­dek do­sa­va­dní prá­ce.

Náš sys­tém pra­cu­je se sprá­vnou tep­lo­tou vo­dy, od­po­ví­da­jí­cím množ­ství ká­vy a op­ti­mál­ním tla­kem pro kaž­dou kávu Nespresso pře­sně tak, aby se v kaž­dém šál­ku zhmot­nil náš pří­slib kva­li­ty.

Nespresso & You

Nespresso & You

S Nespresso je to ce­lé o vás. Čím dé­le jste čle­nem, tím ví­ce člen­ských vý­hod si mů­že­te uží­vat od úro­vně Con­noi­sseur, přes Ex­per­ta až po Am­ba­ssa­do­ra. Jed­no­tli­vé ú­rov­ně o­vli­vňu­je do­ba va­ší re­gi­stra­ce u Nespresso ne­bo mno­žství za­kou­pe­ných kap­slí bě­hem 12 mě­sí­ců.

Nespresso Connoisseur 0-5 let Nespresso Expert 5-10 let ne­bo ví­ce jak 800 kap­slí roč­ně Nespresso Ambassador +10 let ne­bo ví­ce jak 1 500 kap­slí roč­ně
Prodloužená záruka 3 roky na kávovar Pro­dlou­že­ná zá­ru­ka 3 ro­ky na ká­vo­var.
Odvápňovací roztok Od­vá­pňo­va­cí roz­tok pro per­fek­tní stav va­še­ho ká­vo­va­ru zda­rma za kaž­dých 1 000 za­kou­pe­ných kap­slí.
Pozvání na kávové semináře Poz­vá­ní na ká­vo­vé o­chut­náv­ko­vé se­mi­ná­ře - Master­Class.
20% sleva na šlehače mléka 20% sle­va na šle­ha­če mlé­ka.
20% sleva na příslušenství Nespresso 20% sle­va na pří­slu­šen­ství Nespresso*.
Balení kávy zdarma Ba­le­ní ká­vy zda­rma kdy­ko­li do­sáh­ne­te 500 kap­slí ve va­šich do­sa­vad­ních ná­ku­pech.
Pozvání na VIP program Poz­vá­ní na VIP pro­gram: Umě­ní de­gus­ta­ce - gur­mán­ské set­ká­ní ká­vy a gas­tro­no­mie.
Dárek k výročí Vašeho členství Dá­rek k vý­ro­čí va­še­ho člen­ství.
* Sle­va se ne­vzta­hu­je na šle­ha­če mlé­ka, su­šen­ky, čo­ko­lá­dy, cu­kry, od­váp­ňo­va­cí se­ty a ná­hra­dní dí­ly.
De­tail­ní pod­mín­ky a in­for­ma­ce o vý­ho­dách člen­ství v Nespresso & You na­lez­ne­te na www.nespresso.com.
Symbol pro objednávky na míru

OBJEDNÁVKY NA MÍRU

Kávy Nespresso, ká­vo­va­ry a pří­slu­šen­ství si mů­že­te ob­jed­nat on-li­ne, pro­střed­nic­tvím mo­bil­ní ap­li­ka­ce ne­bo te­le­fo­ni­cky na bez­plat­né lin­ce 800 26 33 33. Ob­jed­ná­vka vám bu­de zas­lá­na nás­le­du­jí­cí pra­cov­ní den na ad­re­su dle va­še­ho vý­bě­ru ne­bo bu­de při­pra­ve­na již za 1 hodinu po ob­jed­ná­ní v Nespresso Bou­ti­que.

Symbol pro péče o zákazníka

PÉČE O ZÁKAZNÍKA

Ať už se obrá­tí­te na na­še Coffee spe­cia­lis­ty on­li­ne, pro­střed­nic­tvím mo­bil­ní a­pli­ka­ce, te­le­fo­ni­cky ne­bo v na­šem Bou­ti­que, mů­že­te si být jis­ti, že vám od­po­ví na vše­chny va­še do­ta­zy a bu­dou vám ná­po­moc­ni ve všemu, co si bu­de­te přát.

Symbol pro asistenční služba

ASISTENČNÍ SLUŽBA

Po­kud váš Nespresso ká­vo­var vy­ža­du­je zá­ruč­ní opra­vu, Nespresso jej vy­zve­dne v pře­dem do­mlu­ve­ném ča­se a za­ji­stí za­půj­če­ní ná­hrad­ní­ho ká­vo­va­ru po do­bu opra­vy (v zá­vis­lo­sti na je­jich dos­tup­no­sti).

Hodnoty

100 % ká­vy z trva­le udr­ži­tel­ných zdro­jů dě­lá z kaž­dé­ho šál­ku ká­vy Nespresso POSITIVE Cup. Trva­le udr­ži­tel­ná kva­li­ta je hna­cí si­lou spo­le­čno­sti Nespresso a dů­vo­dem, proč se vy­dá­vá­me na nej­vzdá­le­něj­ší mís­ta, aby­chom za­jis­ti­li smy­slu­plný od­běr ká­vy. V ro­ce 2003 vznikl pro­gram trva­lé udrži­tel­no­sti Nespresso AAA Sus­tain­able Qua­li­ty™, kte­rý za­vedl uni­kát­ní sys­tém zí­ská­vá­ní ká­vy, za­mě­řil se na za­ji­ště­ní ne­mě­nné kva­li­ty ká­vy, po­zi­ti­vní vliv na ži­vo­tní pro­stře­dí i so­ci­ální vý­ho­dy pro far­má­ře.

V ro­ce 2014 Nespresso spu­sti­lo pro­gram Po­si­ti­ve Cup, kte­rý nas­ta­vu­je do ro­ku 2020 ce­lou řa­du no­vých ambi­ciózních zá­vaz­ků, a to v ob­las­tech zís­ká­vá­ní ká­vy a so­ciál­ních pod­mí­nek; zís­ká­vá­ní hli­ní­ku, je­ho pou­ži­tí a lik­vi­da­ce; rea­go­vá­ní na změ­ny kli­ma­tu. Stra­te­gií Po­si­ti­ve Cup je na­dá­le zlep­šo­vat ži­vot­ní pod­mín­ky far­má­řů a pod­po­ro­vat trva­lou udr­ži­tel­nost v zís­ká­vá­ní a spo­tře­bě ká­vy.

Symbol pro udržitelnost zdrojů

KÁVA: 100 % KÁVY Z TRVALE UDRŽITELNÝCH ZDROJŮ

Nespresso spu­sti­lo svůj pro­gram tr­va­lé udr­ži­tel­no­sti AAA Sus­tain­able Qua­li­ty™ ve spo­lu­prá­ci s Rain­fo­rest Alli­ance. Od ro­ku 2003 se k ně­mu při­po­ji­lo ví­ce než 70 000 far­má­řů. Na kon­ci ro­ku 2015 po­chá­ze­lo ví­ce než 80 % na­ší ze­le­né ká­vy z AAA pro­gra­mu. Cí­lem pro­gra­mu je zá­ro­veň asis­to­vat far­má­řům při zí­ská­vá­ní vy­so­kých stan­dar­dů cer­ti­fi­ka­ce (např. hos­po­da­ře­ní s vo­dou, bio­di­ver­zi­ta, spra­ve­dli­vé za­chá­ze­ní s pra­co­vní­ky) a usi­lo­vat o ino­va­ti­vní ře­še­ní pro zlep­še­ní ži­vot­ních pod­mí­nek far­mářů.

Symbol odpovědné zpracování hliníku

HLINÍK: 100 % ODPOVĚDNĚ ZPRACOVÁVANÉHO HLINÍKU

Hli­ní­ko­vé kap­sle Nespresso jsou 100% re­cy­klo­va­tel­né. Na kon­ci ro­ku 2015 či­nil ob­jem re­cyk­la­ce pou­ži­tých Nespresso kap­slí ví­ce než 86 % a cí­lem spo­leč­no­sti je zvý­šit mí­ru re­cy­kla­ce a roz­ší­řit sběr po­uži­tých hli­ní­ko­vých kap­slí na 100 % do ro­ku 2020. Po­uži­té kap­sle je mož­né do­nést v re­cyk­lač­ním pyt­li (zís­ká­te zdar­ma) k re­cyk­la­ci do nej­bliž­ší­ho Nespresso Bou­ti­que ne­bo je sta­čí zas­lat zpět do Nespresso ku­rýr­ní služ­bou při do­ru­če­ní va­ší pří­ští ob­jed­ná­vky.

Symbol uhlíkové stopy

KLIMA: 100% KOMPENZACE UHLÍKOVÉ STOPY

Od ro­ku 2009 jsme sní­ži­li u­hlí­ko­vou sto­pu kaž­dé­ho šál­ku ká­vy Nespresso o ví­ce než 20 % a cíl je sní­žit ji o dal­ších 10 % do ro­ku 2020. Kro­mě to­ho Nespresso po­ve­de roz­sá­hlý ze­mě­děl­sko-les­ni­cký pro­gram pro zvý­še­ní o­dol­no­sti kli­ma­tu fa­rem, což zá­ro­veň umo­žní kom­pen­zo­vat zbyt­ko­vé u­hlí­ko­vé sto­py pro­vo­zu a do­sáh­nout 100% u­hlí­ko­vě neu­trál­ních ope­ra­cí do roku 2020.

Ká­vo­var Atelier

Ať už má­te rá­di tep­lé ne­bo stu­de­né mlé­čné re­cep­tu­ry, s ká­vo­va­rem Atelier si mů­že­te vy­bí­rat. Dí­ky ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gii pá­ry a pě­ny se re­cep­tu­ry vyt­vá­ře­jí pří­mo do va­še­ho šál­ku sti­sknu­tím je­di­né­ho tla­čí­tka.

Tlak 19 barů
Au­to­ma­ti­cké na­pě­ňo­vá­ní
Hor­ké ne­bo stu­de­né mlé­čné re­cep­tu­ry
Tech­no­lo­gie je­di­ným sti­sknu­tím tla­čít­tka

Tvoř­te, při­pra­vuj­te, mí­chej­te pod­le se­be, ať už tep­lé ne­bo stu­de­né mlé­čné ká­vo­vé re­cep­tu­ry.

S ká­vo­va­rem Nespresso Atelier si mů­že­te sna­dno vy­bí­rat z ně­ko­li­ka mlé­čných ká­vo­vých re­cep­tur. Od re­cep­tu­ry Cappuccino až po Flat White ne­bo ta­ké Latte Macchiato či ká­vu Mocha s kous­kem čo­ko­lá­dy.

Ká­vo­var je va­šim vla­stním pra­cov­ním ná­stro­jem s te­chno­lo­gií, dí­ky kte­ré do­ká­že­te na­pě­nit ja­ký­ko­liv druh mlé­ka a ros­tli­nné al­ter­na­ti­vy mlé­ka ja­ko na­pří­klad man­dlo­vé či so­jo­vé mlé­ko... to vše­chno pří­mo do Va­še­ho šál­ku. A když při­jde ob­do­bí hor­kých let­ních dnů, o­chla­dí­te se dí­ky ně­mu s le­do­vý­mi re­cep­tu­ra­mi a schop­no­stí na­pě­ňo­vá­ní stu­de­né­ho mlé­ka. Při­prav­te si ká­vu po svém!

Re­cep­tu­ry ja­ko z ka­vár­ny je­di­ným stisk­nu­tím tla­čít­ka

RistrettoRistretto
EspressoEspresso
LungoLungo
CappuccinoCappuccino
Mléčná pěnaMléčná pěna
Ledové frappéLedové frappé
Latte MacchiatoLatte Macchiato
MochaMocha

Ká­vo­var Atelier

Nespresso - Nabídka, která vás zahřeje

PODMÍNKY AKCE

Kup­te si v ob­do­bí od 1. 11. do 31. 1. 2021 ja­ký­ko­liv do­má­cí ká­vo­var Nespresso a zís­kej­te zís­kej­te pou­kaz na ná­kup ká­vy Nespresso v hod­no­tě až 1 500 Kč ja­ko DÁ­REK. Hod­no­ta pou­ka­zu se li­ší dle ty­pu za­kou­pe­né­ho ká­vo­va­ru. Pou­kaz v hod­no­tě 800 Kč na ná­kup ká­vy Nespresso pla­tí k ná­ku­pu ja­ké­ho­ko­liv do­má­cí­ho ká­vo­va­ru Nespresso bez mlé­čné­ho ře­še­ní. Pro up­lat­ně­ní pou­ka­zu je nut­né, aby ná­kup ob­sa­ho­val mi­ni­mál­ně 8 ba­le­ní ká­vy Nespresso. Pou­kaz v hod­no­tě 1 500 Kč na ná­kup ká­vy Nespresso pla­tí k ná­ku­pu ja­ké­ho­ko­liv do­má­cí­ho ká­vo­va­ru Nespresso s mléč­ným ře­še­ním. Pro up­lat­ně­ní pou­ka­zu je nut­né, aby ná­kup ob­sa­ho­val mi­ni­mál­ně 15 ba­le­ní ká­vy Nespresso.

Na­bíd­ka pla­tí při ná­ku­pu ja­ké­ho­ko­liv do­má­cí­ho ká­vo­va­ru Nespresso, kte­rý byl za­kou­pe­n v Čes­ké re­pu­bli­ce u au­to­ri­zo­va­ných pro­dej­ců Nespresso (ne­pla­tí při ná­ku­pu ká­vo­va­ru v Nespresso Bou­ti­ques a na www.nespresso.cz).

Pou­kaz lze u­plat­nit pou­ze do 13. 2. 2021 v ze­mi, v níž byl ká­vo­var za­kou­pen a ne­lze ho kom­bi­no­vat s žád­nou dal­ší pro­mo akcí/sle­vou/na­bíd­kou Nespresso.

Kom­plet­ní pod­mín­ky akce na­lez­ne­te na voucher.nespresso.cz.

Stá­hnout pou­kaz s na­bíd­kou

Ukázkový kód Nespresso

JAK UP­LAT­NIT POU­KAZ

Pro uplatnění poukazu na nákup kávy Nespresso si prosím připravte:

 1. va­še oso­bní úda­je ne­bo va­še člen­ské čís­lo v Nespresso & You
 2. úč­ten­ku od ká­vo­va­ru
 3. sé­ri­ové čís­lo ká­vo­va­ru, kte­ré na­lez­ne­te na vá­mi za­kou­pe­ném ká­vo­va­ru.

KDE MOHU POU­KAZ UP­LAT­NIT

 • on-line: nav­­šti­­vte strá­n­ku voucher.nespresso.cz, zvol­te ZIM­NÍ NA­BÍD­KA a pos­­tu­­puj­­te po­­dle in­­stru­­kcí.
 • oso­bně: na ně­kte­rém z na­šich Nespresso Bou­­ti­­ques.

Ob­jev­te na­bíd­ku káv Nespresso

 • Kom­ple­tní na­bíd­ku 29 ká­vo­vých smě­sí Nespresso mů­že­te ob­je­vit v na­šich Nespresso Bou­ti­ques, na strá­nce www.nespresso.com nebo pro­střed­nic­tvím mo­bil­ní a­pli­ka­ce Nespresso.
 • Sa­da 14 růz­ných kap­slí ká­vy Nespresso je na­víc ZDARMA sou­čá­stí ba­le­ní va­še­ho no­vé­ho ká­vo­va­ru.
 • Pro ví­ce in­for­ma­cí o vý­ho­dách Nespresso & You, re­cy­kla­ci kap­slí Nespresso a no­vin­kách ze svě­ta Nespresso na­všti­vte www.nespresso.com.
P-DC1-WEB13