Obnovit stránku

Podmínky AlzaPlus+


Alza poskytuje službu AlzaPlus+ registrovaným zákazníkům Alzy, kteří si tuto službu pořídí („člen“).

Pokud není některá otázka řešena těmito podmínkami, pak se užijí Všeobecné obchodní podmínky.

I. Obsah služby AlzaPlus+

Člen v rámci předplatného může využívat vybranou dopravu zdarma na zboží zakoupené na e-shopu provozovaném Alzou v rámci ČR („doprava zdarma“), a to:

 • na pobočku Alzy
 • do AlzaBoxu
 • prostřednictvím AlzaDrive
 • do vybraných externích odběrových míst.

U některého zboží jsou způsoby doručení omezeny (např. z důvodu nadměrné velikosti). O možnostech doručení je Člen informován při objednávce zboží či v detailu zboží.

Ostatní způsoby doručení nejsou do dopravy zdarma zahrnuty. Člen je však může využít za úplatu dle aktuální ceny uvedené v nákupním košíku při vytváření objednávky.

Součástí předplatného jsou také příležitostné slevy pro členy, např. v podobě snížené ceny na vybrané zboží, bonusu k nákupu apod. O příležitostných slevách jsou členové informování např. e-mailem, SMS nebo tzv. push notifikací v mobilní aplikaci. Některé slevy je možné získat výlučně prostřednictvím mobilní aplikace Alza, dostupné pro systémy iOS a Android, členům AlzaPlus+ proto doporučujeme instalovat si mobilní aplikaci. 

Alza může dle svého uvážení poskytnout členovi také jiné výhody, např.:

 1. dopravu zdarma i do AlzaPointů, (tj. dalších odběrových míst Alzy u smluvního partnera)
 2. zdarma službu NONSTOP výdej v Holešovicích

Tyto jiné výhody však nejsou součástí AlzaPlus+ a jejich poskytnutí je výlučně rozhodnutím společnosti Alza.

V případě tzv. objemného zboží (např. velkých domácích spotřebičů, širokoúhlých TV) si Alza vyhrazuje počet kusů, který je doručován zdarma, vždy však alespoň jeden.

II. Časový rozsah služeb

Dopravu zdarma je možné využívat kdykoliv, nevyplývá-li z okolností něco jiného (např. otevírací doby poboček a externích odběrových míst).

Alza však nenese odpovědnost za technické problémy mimo sféru Alza (např. nastavení sítí, problémy s internetovým připojením, problémy s limitem objemu přenesených dat na straně člena apod.), které mohou vést k dočasnému přerušení nebo snížení kvality poskytované služby.

Alza má dále právo bez předchozího oznámení nebo náhrady dočasně a na nejkratší možnou dobu znepřístupnit část služby z důvodu údržby a/nebo update a/nebo upgrade služby.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Alza nenese odpovědnost za zhoršení kvality či omezení poskytované služby.

III. Členství v AlzaPlus+

 • standardní na dobu 1 měsíce (30 dní)
 • zvýhodněné na dobu 1 roku (365 dní)
 • členství na základě voucheru na dobu uvedenou na voucheru.

Členství lze získat:

 • vložením služby AlzaPlus+ do košíku a uhrazením poplatku na e-shopu Alzy nebo její aplikaci,
 • vložením voucheru (speciálního kódu) do košíku tamtéž,
 • na libovolné pobočce Alzy uhrazením poplatku.

Při získání členství člen aktualizuje své osobní údaje na svém zákaznickém účtu v sekci Moje Alza.

Podmínkou pro získání členství je platba podporovanou platební kartou (i GooglePay/ApplePay) a uložení jejích údajů. To neplatí v případě aktivace členství na pobočce Alzy, nebo v případě aktivace členství prostřednictvím voucheru, který byl zákazníkovi poskytnut jako kompenzace ze strany Alzy; tyto způsoby aktivace členství nevyžadují uložení údajů o platební kartě.

Majitel platební karty a osoba zaregistrovaná na daném zákaznickém účtu musí být osoby totožné.

IV. Automatické prodlužování a jeho zrušení

1. Automatické prodlužování

Měsíční členství bude automaticky prodlužováno na dobu trvání dalšího měsíce, stejně jako roční bude prodlužováno o další rok, a to v obou případech i opakovaně, až dokud člen tuto službu nezruší, nebo nesdělí Alze, že si již další automatické prodlužování členství nepřeje.

Informace o stavu členství jsou k dispozici v sekci Moje Alza ›› Nastavení účtu ›› AlzaPlus+. O blížícím se automatickém prodloužení nebo vypršení členství je člen informován předem, formou e-mailu, SMS nebo tzv. push notifikace.

Zrušit členství lze kdykoliv ve svém zákaznickém účtu. Účinnost zrušení členství nastává až k poslednímu dni trvání, na kterou bylo členství sjednáno (s výjimkou odstoupení podle odst. 2 tohoto článku IV).

V případě, že členství v AlzaPlus+ vzniklo aktivací na pobočce platbou v hotovosti, nebo vložením odpovídajícího voucheru bez uložení údajů o platební kartě, k automatickému prodlužování členství nedochází a uplynutím posledního dne členství zaniká. Členství je možné prodloužit uložením údajů o platební kartě a zaplacením poplatku nebo vložením nového voucheru.

V případě uhrazení členského poplatku kartou dochází následně k automatickému prodlužování členství dle těchto podmínek, a to bez ohledu na to, zda první aktivace členství proběhla na pobočce či pomocí voucheru.

2. Odstoupení (ukončení členství) do 14 dnů od koupě nebo automatického prodloužení

Člen může odstoupit od uzavřené smlouvy do 14 dnů od koupě, nebo do 14 dnů od automatického prodloužení. Pokud člen nečerpal žádné výhody programu AlzaPlus+, může od smlouvy odstoupit kdykoliv.

V případě odstoupení Alza vrátí členovi uhrazený poplatek; pokud však člen před odstoupením čerpal výhody AlzaPlus+, Alza vrácenou částku sníží o běžnou cenu těchto výhod. Bude-li běžná cena využitých výhod vyšší než uhrazený poplatek, uhrazený poplatek se nevrací.

V případě odstoupení po automatickém prodloužení Alza upozorňuje, že členovi vrací pouze členský poplatek za právě probíhající období - členské poplatky za již uplynutá období se nevrací (např. pokud člen nečerpal výhody programu AlzaPlus+ od května a od smlouvy odstoupí v srpnu, vrací se členovi pouze členský poplatek za srpen).

3. Úplné ukončení programu

Pokud dojde ze strany Alza k úplnému ukončení AlzaPlus+, Alza vrátí členovi poměrnou část uhrazeného poplatku s ohledem na počet měsíců/dní, po které služba nebude poskytována.

4. Alza Premium

Členství v AlzaPlus+ nelze kombinovat s členstvím v AlzaPremium. V případě, že člen získá nebo si aktivuje členství Alza Premium v době, kdy má aktivní členství AlzaPlus+, ztrácí tím členství AlzaPlus+. Uhrazený poplatek se vrací jen v případě, že člen žádné výhody členství AlzaPlus+ nevyužil.

5. Vrácení peněz

Peníze budou členovi vráceny na účet, ze kterého probíhají platby. V případě, že došlo k platbě k jiným způsobem, bude zákazník ohledně vrácení alikvótní části uhrazeného členského poplatku kontaktován prostřednictvím údajů uvedených v jeho registraci.

V. Poplatek za členství

Aktuální výše poplatku je uvedena na e-shopu/aplikaci Alzy.

V případě uhrazení poplatku za členství prostřednictvím platební karty Alza upozorňuje, že takto zadané údaje o platební kartě budou uchovávány po celou dobu trvání členství a není možné tyto údaje odstranit dříve, a to za účelem zajištění plnění povinností člena vyplývajících z těchto Podmínek. Člen pouze může v sekci Moje Alza ›› Osobní údaje, zadat údaje o nové platební kartě po jejím ověření ze strany poskytovatele finančních služeb nebo zprostředkovatele těchto služeb.

Měsíční poplatek bude Členovi strháván pravidelně vždy ve stejný den každého kalendářního měsíce trvání členství na úhradu měsíce následujícího. Využije-li Člen možnost uhradit své členství formou jednorázové úhrady 1x ročně, pak je poplatek za členství strháván každý kalendářní rok, vždy ve výročí první úhrady (respektive 365 dní po první úhradě) ročního členství.

Po úspěšném stržení poplatku za členství bude Členovi zaslán e-mailem daňový doklad.

Poplatek bude členovi automaticky stržen z uložené platební karty. Pokud bude karta neplatná, nebo platba kartou neúspěšná, bude Člen vyzván k zadání nové karty nebo opakování platby. Pokud nebude platba provedena ani do 4 dnů po prvním pokusu o stržení poplatku, bude Členovi členství ukončeno s okamžitou platností. K automatickému strhávání nedochází v případě, že členství bylo aktivováno prostřednictvím speciálního voucheru bez zadání údajů o platební kartě nebo na pobočce Alzy platbou v hotovosti, a to ani v případě, že má Člen ve své registraci uloženou platební kartu.

Alza si vyhrazuje právo měnit poplatek za členství v případě, že dojde k prodloužení členství (vč. automatického prodloužení). O změně výše poplatku Alza informuje všechny zákazníky prostřednictvím svého e-shopu/aplikace a stávající členy informuje formou e-mailu. Případné zvýšení poplatku pro stávající členy nabývá platnosti při obnovování členství.

VI. Povinnosti člena

1. Možná omezení

AlzaPlus+ je určena výhradně pro soukromé využití. Je zakázáno nakupovat produkty nebo služby za účelem dalšího prodeje, pronájmu, pro své zákazníky a/nebo členy, případně pro potenciální zákazníky a/nebo potencionální členy, či za jakýmkoliv jiným komerčním účelem.

Člen bere na vědomí, že mohou nastat situace, kdy některé zařízení člena nebude plně kompatibilní s webovou stránkou alza.cz nebo mobilní aplikací Alza, zejména v případě, kdy člen používá starší verze operačního systému (např. Windows98 na počítači) nebo zařízení člena není nastaveno v souladu s doporučením výrobce. Funkčnost výhod AlzaPlus+ může být na nekompatibilním zařízení omezena.

2. Členství nelze převést

Člen nemůže postoupit či převést své členství, nebo jakékoliv práva či závazky z něj vyplývající, na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

3. Dodržování pravidel

Alza je oprávněna ihned a bez náhrady ukončit členství v případě, že:

 • má důvodné podezření, že člen používá dopravu zdarma v rozporu s platnými zákony a/nebo dobrými mravy, nebo pro porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
 • Alza má důvodné podezření, že člen zneužil platební kartu, jejíž číslo má být poskytnuto v rámci registrace k AlzaPlus+;
 • člen zneužívá, blokuje, pokouší se narušit stabilitu nebo modifikuje jakoukoliv součást internetových stránek/aplikací Alzy;
 • Alza má důvodné podezření, že skutečným uživatelem je jiná osoba než registrovaný člen;
 • člen poruší povinnosti stanovené v těchto podmínkách;
 • člen – spotřebitel nevyužívá dopravu zdarma výhradně pro soukromou potřebu.

4. Odpovědnost za své přístupové údaje

Člen je odpovědný za ochranu a utajení svých přístupových údajů k zákaznickému účtu (zejm. hesla) a souhlasí s tím, že své heslo nesdělí nikomu jinému a nebude používat účet, jméno nebo heslo žádného jiného člena. Alza nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.

VII. Všeobecná ustanovení

Člen bere na vědomí, že nevznikají a vzniknout nemohou jakékoliv nároky z praxe stran (ustanovení § 545 občanského zákoníku se v rozsahu týkajícím se zavedené praxe stran nepoužije).

Alza si vyhrazuje právo na změnu podmínek, a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na Alze, není-li v podmínkách stanoveno jinak.

Člen – podnikatel bere na vědomí, že nepodstatná změna těchto podmínek nemusí být členům oznámena, stačí její zveřejnění na Alze.

O podstatných změnách podmínek, které jsou v neprospěch člena (např. změna výše poplatku pro další období), Alza informuje člena vhodným způsobem nejpozději 30 dní před takto plánovanou změnou. Člen má právo se ve lhůtě 30 dnů od upozornění vyjádřit, že se změnou nesouhlasí. V případě nesouhlasu s úpravou podmínek dojde ke zrušení členství k poslednímu dni již uhrazené doby členství a nebude automaticky prodlouženo, po tuto dobu pro člena platí stávající podmínky. Souhlas se změněným zněním podmínek může člen vyjádřit výslovně, nebo mlčky tím, že se ve lhůtě 30 dnů nevyjádří, že se změnou nesouhlasí.

Pokud dojde ze strany Alza k úplnému ukončení AlzaPlus+, Alza vrátí členovi poměrnou část uhrazeného poplatku s ohledem na počet měsíců/dní, po které služba nebude poskytována.

Peníze budou Členovi vráceny na účet, ze kterého probíhají platby. V případě, že došlo k platbě k jiným způsobem, bude zákazník ohledně vrácení alikvótní části uhrazeného členského poplatku kontaktován prostřednictvím údajů uvedených v jeho registraci.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 9. 10. 2023.

Obchodní podmínky ke stažení v PDF zde

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB08