Obnovit stránku

Podmínky služby Třetinka

 ↓ Zjednodušená verze pro neprávníky ↓

Tyto podmínky upravují fungování a poskytování služby Alza Třetinka

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost Alza.cz a.s., se sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, IČ 27082440, DIČ CZ27082440 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 8573 jako prodávající (dále jen „Alza“) a na straně druhé zákazník – (svéprávná, fyzická osoba starší 18 let), který má zájem o koupi zboží/služby/licence (dále jen „Produkt“) s odloženou splatností (dále jen „Služba“); jako kupující (dále jen „Kupující“). Tyto podmínky upravují fungování a poskytování Služby (dále jen „Podmínky“).

Pokud není některá otázka řešena Podmínkami, pak se užijí Všeobecné obchodní podmínky.

Služba znamená možnost nákupu Produktu na www.alza.cz s odloženou splatností 3 měsíce. Kupující zvolený Produkt objedná v rámci této Služby, nejpozději při jeho převzetí uhradí 1/3 kupní ceny a zbývající 2/3 kupní ceny (tak aby byla uhrazena plná cena Produktu) pak uhradí do 3 měsíců od převzetí Produktu. Kupující se stává vlastníkem Produktu již okamžikem jeho převzetí, za předpokladu, že dojde k uhrazení 1/3 kupní ceny. Kupující však s Alzou uzavře smlouvu o zajišťovacím převodu práva, která nabyde účinnosti v okamžiku prodlení Kupujícího s úhradou zbývající části kupní ceny Produktu. Kupující učiněním objednávky žádá, aby bylo započato s plněním Služby před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a souhlasí s tím, že bude-li Služba poskytnuta před uplynutím lhůty 14 dní, nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Pro všechny příklady Služby je úroková sazba 0 %, doba splácení 3 měsíce, přímá platba ve výši 1/3 kupní ceny Produktu a počet splátek dle uvážení Kupujícího.  Hodnota Služby i celkový součet sjednaných měsíčních splátek na zaplacení se rovná kupní ceně Produktu (při zohlednění příp. zaokrouhlení).

Služba je určená pouze pro zákazníky - fyzické osoby; společnosti Alza Službu neposkytuje právnickým osobám. Podnikající fyzické osoby (tzv. OSVČ) službu mohou využít v souladu s těmito Podmínkami.

I. Nákup s odloženou splatností

Podmínkou nákupu na Třetinku je plně vyplněná registrace, minimálně 2 historicky uskutečněné objednávky a obrat těchto objednávek za posledních 12 měsíců přesáhl částku 5.000,- Kč vč. DPH, uložená platební karta nebo být aktivním a platícím členem programu Alza Premium po dobu delší 30 dní.

1.1.      Podmínky pro využití služby

Aby Kupující mohl využít tuto Službu, tedy nákup Produktu na www.alza.cz s odloženou splatností, pak musí:

  • Mít platnou, pravdivou a úplnou registraci u Alzy po dobu nejméně 3 měsíců
  • Mít alespoň dvě uzavřené kupní smlouvy s Alzou za posledních 12 měsíců předcházejících využití Služby a tato smlouva nesmí být ze strany Kupujícího předčasně ukončena
  • Mít obrat nakoupeného zboží u Alzy alespoň ve výši 5.000,- Kč za posledních 12 měsíců předcházejících využití Služby
  • Nebo být platícím členem programu Alza Premium po dobu delší 30 dní (nevztahuje se na členy v tzv Trial / zkušebním období)
  • Prokázat, že je schopen za Produkt řádně a včas uhradit kupní cenu v plné výši. Za tímto účelem musí Kupující při nákupu uvést svoji adresu trvalého bydliště (která se musí shodovat s adresou na průkazu totožnosti, kterým se Kupující prokazuje při výdeji zboží) a rodné číslo.

Službu lze využít u vybraných produktů nákupem pomocí tlačítka "Koupit na třetinku" umístěného na detailu zboží.

1.2.      Nákup produktu využitím služby

Kupující může využít Službu tak, že využije nezávazné nabídky ze strany Alzy, jež se mu objeví u detailu Produktu nebo při nákupu zvoleného Produktu. Tedy Kupující buď může zvolit možnost „Koupit“ (uhradí standardně celou kupní cenu před převzetím Produktu), nebo možnost „Zaplať pouze Třetinku““, kdy mu bude nezávazně nabídnuto objednání Produktu s odloženou splatností v rámci Služby a Kupujícímu vznikne povinnost uhradit zálohu ve výši 1/3 kupní ceny Produktu svou platební kartou, čímž dojde k rezervaci Produktu pro Kupujícího.  Kupující bere na vědomí, že okamžikem uhrazení zálohy nedochází k uzavření kupní smlouvy, nýbrž pouze k rezervaci Produktu pro Kupujícího. Pro jakékoliv úhrady nelze použít slevové poukazy Alzy ani; dárkové poukazy Alzy. 

Kupující bere na vědomí, že tuto Službu není možné využít společně se službou Zkušebka a ani s jakoukoliv jinou službou, která Kupujícího opravňuje vrátit zboží v prodloužené lhůtě.

V momentě nákupu je nutné uhradit 1/3 částky.

1.3.      Vyhodnocení Kupujícího a podmínky převzetí

Následně v rámci přecházení vzniku škod proběhne předběžné vyhodnocení bonity Kupujícího. Pokud proběhne předběžné vyhodnocení Kupujícího bez problémů, pak může Kupující za podmínky, že závěrečná kontrola dle odst. 4. tohoto bodu Podmínek bude rovněž bez problémů, službu využít a jím zaplacená záloha bude použita na úhradu 1/3 kupní ceny Produktu.

Převzetí Produktu musí proběhnout na pobočce Alzy za osobní účasti Kupujícího. V případě nákupu pomocí tzv. BankID je možné převzít Produkt také v AlzaBoxu.

Pokud vyhodnocení neproběhne v pořádku, peníze vám bez prodlení vrátíme na váš účet.

1.4.      Nevyhodnocení Kupujícího bez problémů

Schválení nákupu Služby není právně nárokové. Alza si vyhrazuje právo Službu zákazníkovi neposkytnout a rovněž si vyhrazuje právo důvody neschválení Služby Zákazníkovi nesdělovat.

V případě, že Alza nevyhodnotí Kupujicího bez problémů, bude poskytnutí Služby Alzou řešeno s Kupujícím individuálně na základě jeho případné žádosti pověřeným zaměstnancem Alzy, a proto mu Alza vrátí uhrazenou zálohu ve výši 1/3 kupní ceny Produktu na jeho platební kartu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin. Stejný postup se použije i v případě, že závěrečná kontrola neproběhne bez problémů.

Zbylou částku je nutné uhradit do 3 měsíců od převzetí Produktu.  

1.5.      Úhrada zbývající části kupní ceny

Kupující je povinen do 3 měsíců od převzetí Produktu uhradit zbývající část kupní ceny Produktu. Přesné datum splatnosti zbývající části kupní ceny je uvedeno na faktuře, kterou Kupující obdrží při převzetí Produktu. Při převzetí také Kupující podepíše předávací protokol, kterým potvrdí, že Produkt převzal a že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí se zajišťovacím převodem vlastnického práva, případně toto potvrdí a odsouhlasí jiným způsobem.

V případě neuhrazení zbylých 2/3 částky může Alza.cz strhnout částku z uložené platební karty.

1.6.      Úhrada zbývající části v případě neuhrazení

Kupující souhlasí s tím, že má Alza právo strhnout Kupujícímu zbývající část kupní ceny Produktu z jeho tzv. zapamatované karty u předmětné banky, neuhradí-li Kupující do doby splatnosti uvedené na příslušné faktuře kupní cenu jinou platební metodou.

II. Zajišťovací převod vlastnického práva

Pokud produkt do 3 měsíců neuhradíte, přechází jeho vlastnictví zpět na Alzu.

Poté budete vyzýván k jeho vrácení.

2.1.    Alza a Kupující zároveň s kupní smlouvou na Produkt uzavírají dle ust. § 2040 občanského zákoníku smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (dále jen „Smlouva o zajišťovacím převodu“). 


2.2.    Kupující na základě této Smlouvy o zajišťovacím převodu převádí na Alzu vlastnické právo k předmětnému Produktu, který je specifikován na faktuře prokazující uzavření kupní smlouvy a v předávacím protokolu, potvrzujícím převzetí Produktu (případně v jiném dokumentu prokazujícím převzetí Produktu ze strany Kupujícího), a to za účelem zajištění pohledávky Alzy z kupní smlouvy na Produkt uzavřené v rámci Služby a případných dalších pohledávek z této kupní smlouvy, včetně sjednaných smluvních pokut a účelně vynaložených nákladů, a Alza vlastnické právo k předmětnému Produktu přijímá. 


2.3.    Zajišťovací převod vlastnického práva k předmětnému Produktu je sjednán s odkládací podmínkou, že se Kupující dostane do prodlení s úhradou zbývající části kupní ceny Produktu. Vlastnické právo k předmětnému Produktu přechází na Alzu prvním dnem trvání prodlení Kupujícího s úhradou zbývající části kupní ceny Produktu. 


2.4.    Převod vlastnického práva k předmětnému Produktu je sjednán s rozvazovací podmínkou, že dluh Kupujícího vůči Alze z poskytnutého úvěru bude splněn dle těchto Podmínek. Nebude-li zajištěný dluh splněn řádně a včas ani při poskytnutí dodatečné lhůty k plnění, stane se převod vlastnického práva k předmětnému Produktu na Alzu nepodmíněným. 


2.5.    Poté, co se stane převod vlastnického práva k předmětnému Produktu na Alzu nepodmíněným, je Kupující povinen bez zbytečného odkladu předat produkt zpět Alze, a to nejpozději do 3 dnů od výzvy Alzy. Alza je oprávněna předmětný Produkt zpeněžit za cenu v příslušném místě a čase na trhu obvyklou a výtěžek zpeněžení předmětného Produktu použít na úhradu svých pohledávek z kupní smlouvy za Kupujícím. 


2.6.    Kupující je povinen poskytnout Alze maximální součinnost při předání předmětného Produktu poté, co jej Alza jako vlastník Produktu k tomuto vyzve. 

III. Poplatky a kompenzace

Pokud zboží, z důvodu nemožnosti jeho splacení, vrátíte, provedeme kontrolu jeho stavu. V případě že bude poškozeno, může vám být naúčtován poplatek.

3.1.    V případě, že Alza zašle Kupujícímu jakoukoliv výzvu k úhradě zbývající části kupní ceny Produktu po splatnosti, je každá jednotlivá zpoplatněna částkou ve výši 500,- Kč vč. DPH. Alza je oprávněna tuto úhradu po Kupujícím požadovat, neboť se jedná o účelně vynaložené náklady spojené s vymáháním pohledávky po splatnosti za Kupujícím. Poplatek za výzvu je Kupující povinen uhradit ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy k jeho úhradě, a to bezhotovostní úhradou na účet uvedený ve výzvě. 


3.2.    V případě, že bude Kupující v prodlení s úhradou zbývající části kupní ceny Produktu Alze, může Alza požadovat a má nárok na paušální kompenzační poplatek ve výši 0,1 % denně za každý byť započatý den prodlení z dlužné částky, a to až do okamžiku úplné úhrady dlužné částky, nebo do fyzického navrácení Produktu Alze. Paušální kompenzační poplatek je Kupující povinen uhradit do 7 kalendářních dnů po obdržení písemného požadavku k jeho úhradě ze strany Alzy, a to bezhotovostní úhradou na účet Alzy specifikovaný ve výzvě. 


3.3.    Smluvní strany sjednávají, že v případě, že dojde k zajišťovacímu převodu vlastnického práva k předmětnému Produktu a Produkt bude poškozen tak, že toto poškození neodpovídá běžnému opotřebení, ale zároveň je možné Produkt bez omezení i nadále používat, je Alza oprávněna požadovat po Členovi úhradu paušálního kompenzačního poplatku ve výši podílu hodnoty Produktu uvedené na faktuře při převzetí Produktu Členem, a to následovně:


3.3.1.    při lehkém poškození Produktu (zejména pak škrábance, oděrky, vrypy, otlaky) a/nebo chybějícím příslušenství hradí Člen paušální kompenzační poplatek ve výši 20 % z celkové ceny Produktu uvedené na faktuře;


3.3.2.    při výrazném poškození, např. škrábancích, otlučení apod., kde cena opravy je vyšší než 20 % ale menší než 50 % z celkové ceny Produktu uvedené na faktuře (zejména pak ulomené části, prasklé části, stopy po oxidaci, poškozené konektory), hradí Člen paušální kompenzační poplatek ve výši 50 % z celkové ceny Produktu uvedené na faktuře.


3.4.    Smluvní strany sjednávají, že v případě, že dojde k zajišťovacímu převodu vlastnického práva k předmětnému Produktu a dojde k poškození Produktu, pro které jej nebude možné užívat, či jeho úplnému zničení nebo ztrátě, je Alza oprávněna požadovat úhradu paušálního kompenzačního poplatku ve výši 100 % ceny Produktu uvedené na faktuře k Produktu. 


3.5.    Kupující souhlasí s tím, že má Alza právo strhnout Kupujícímu částku ve výši poplatků a kompenzací uplatněných ve smyslu tohoto článku, z tzv. zapamatované karty u předmětné banky, neuhradí-li Kupující do doby uvedené ve výzvě tento poplatek jinou platební metodou.


3.6.    Úhrada paušálního kompenzačního poplatku nemá vliv na právo Alzy požadovat náhradu škody v plné výši a zákonný úrok z prodlení. 

IV. Zpracování osobních údajů

V rámci nákupu produktu na Třetinku provádíme kontrolu vaší bonity ve spolupráci v firmou, která se na to specializuje.

Vaše údaje využíváme pouze k tomuto účelu.

4.1.     Alza prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění poskytnutí Služby a plnění s tím související smlouvy s Kupujícím a k prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky zájemce o Službu.

4.2.     Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím, Alze za účelem žádosti o členství jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění, zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném a účinném znění.

4.3. Alza postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

4.4. V případě, že si Kupující nezvolí, za účelem poskytnutí Služby a vydání zboží, ověření totožnosti osobně na pobočce, případně jiným způsobem, bude Alza požadovat kopii občanského průkazu Kupujícího, a to v souladu s návodem a úplným zněním souhlasu s poskytnutím kopie občanského průkazu, dostupným na www.alza.cz/postup-pri-zasilani-kopie-dokladu-totoznosti.

4.5. Bližší podmínky o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.alza.cz/privacy-policy

V. Všeobecná ustanovení

.

5.1.    Tyto Podmínky a vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 

5.2.    V případě, že kterékoli ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení, nestanoví-li zákon jinak.

5.3.    Alza si vyhrazuje právo na změnu Podmínek, a jejich změna je účinná ode dne zveřejnění na Alza, není-li v Podmínkách stanoveno jinak.

5.4.    Kupující je povinen ohlásit Alze do 5 dnů změnu důležitých údajů o své osobě, zejména změnu adresy, jména, platební karty, zahájení insolvenčního řízení apod., a to prostřednictvím úpravy těchto údajů na webovém portálu Alzy, v sekci Moje Alza, případně prostřednictvím kontaktního formuláře na webovém portálu Alzy. Kupující odpovídá za to, že Alza má vždy k dispozici jeho přesnou adresu pro doručování pošty, e-mail a telefon.

5.5.    Kupující je povinen kontaktovat Alzu výhradně prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách Alzy. 

5.6.    Pro spory vzešlé ze Služby je příslušný soud v místě sídla Alzy.

5.7.    Alza je oprávněna kdykoli provést zápočet jakýchkoli peněžitých závazků a pohledávek, které ji vznikly za Kupujícím, a to i tehdy, pokud vyplývají z různých právních vztahů. 

5.8.    Kupující nemůže postoupit či převést jakékoliv práva či závazky vyplývající z těchto Podmínek a ze Služby (zejména vlastnické právo k věci, či svůj závazek ze Smlouvy o zajišťovacím převodu) do úplného zaplacení kupní ceny Produktu, na třetí osobu, a to ani bezúplatně. 

5.9.    Alza je oprávněna postoupit jakoukoliv pohledávku vůči Kupujícímu vyplývající ze Služby a/nebo Smlouvy o zajišťovacím převodu třetí osobě. 

5.10.    Kupující tímto prohlašuje, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv (včetně případných práv na náhradu škody či smluvní pokutu) vzniklých Alze ze Služby a/nebo Smlouvy o zajišťovacím převodu, jakož i z dříve uzavřených závazkových vztahů mezi Kupujícím a Alzou, na dobu 5 let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí doba počne, resp. počala, poprvé běžet.

5.11.    Na zboží nakoupené v rámci služby Třetinka nelze uplatnit službu Výměna nevhodného dárku.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2024.

Na vašem soukromí nám záleží

My, společnost Alza.cz a.s., IČO 27082440 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.

Více informací
Rozumím Podrobné nastavení Odmítnout vše
P-DC1-WEB11