Obnovit stránku

Upozorňujeme na podvodné SMS, které lákají na nevyzvednuté výhry ze slosování. Více zde. 

Pravidla soutěže o 10× Samsung Galaxy Alpha

Marketingová znalostní soutěž bez losování
10× SAMSUNG GALAXY ALPHA ZDARMA

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 4. 10. 2014 do 23:59 hodin dne 5. 10. 2014 (dále jen „Doba konání“) marketingovou znalostní soutěž bez losování zvanou „10× SAMSUNG GALAXY ALPHA ZDARMA“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz.
 2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Každá svéprávná fyzická osoba (dále jen „Účastník“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:
   1. Je plně svéprávná a plně způsobilá k právním jednáním;
   2. Zakoupí v Době konání u Alzy na jí provozovaných e-shopech jakékoliv zboží a/nebo získá licenční oprávnění a/nebo si objedná službu (dále jen „Plnění“) v minimální hodnotě 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) nebo jejím ekvivalentu včetně příslušné sazby DPH (dále jen „Minimální hodnota“);
   3. Prokáže řádnou úhradu a nabytí Plnění dle shora uvedeného, mj. převzetí Plnění v České republice nejpozději ke dni předání výhry;
   4. Účastník se může účastnit s jedním daňovým dokladem týkající se Plnění (byť se týká více položek) pouze jedenkrát. Vícenásobná účast v této Soutěži je možná, ale vždy s novým číslem daňového dokladu, to jest se získáním dalšího Plnění alespoň v Minimální hodnotě od Alzy;
   5. Sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, datum narození, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
   6. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
  2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:
   1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
   2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
   3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;
   4. Ukončí smlouvu na Plnění případně jim bude Plnění dobropisováno.
  3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
 3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI
  1. Účastník, který si objedná Plnění v Době konání a odpoví správně v Době konání na otázku „Z jaké země pochází společnost Samsung?“ (dále jen „Otázka“) bude mít možnost získat nepeněžitou výhru, každý dvoustý Účastník, který odpověděl správně a splní podmínky Soutěže, získá jeden notebook specifikovaný níže, přičemž tím, že zadá odpověď na Otázku do příslušného okénka, potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit a odsouhlasí své kontaktní údaje z příslušné objednávky Plnění i pro Soutěž.
  2. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu zrušena smlouva týkající se Plnění (byť částečně), nebo dobropisována, jehož fakturace byla využita k účasti a výhře v Soutěži, bude výherce povinen neprodleně výhru vrátit Alze, případně mu nebude umožněno výhru si převzít.
 4. CENY V SOUTĚŽI
  1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující:

   1. – 10. cena – Samsung Galaxy Alpha (dále jen „Produkt“).

  2. Alza vyhodnotí v následující pracovní den do 15:00 hodin po Době konání ve svém sídle došlé odpovědi na Otázku a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech.
  3. Výhercem se stává Účastník Soutěže, který splnil podmínky této Soutěže, mj. odpověděl správně na Otázku ve stanoveném pořadí, přičemž desátou cenu získává ten, který odpověděl na Otázku správně v pořadí jako dvoutisící.
  4. Jednotliví výherci včetně svého jména, příjmení, data narození, města a státu bydliště budou po vyhodnocení zveřejněni na www.alza.cz.
  5. Alza bude považovat za správnou odpověď na Otázku údaj získaný z informačního systému Alzy, mj. tedy budou vyhodnoceny pouze objednávky Plnění Účastníků přijaté a vyfakturované informačním systémem Alza.
  6. Alza bude výherce Produktu kontaktovat na mobilní telefon sdělený Účastníkem při objednávce Plnění, a to nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů po vyhodnocení Soutěže, kdy Alza s výhercem potvrdí splnění podmínek Soutěže a po tomto prověření s kladným výsledkem zašle výherci výhru.
  7. Nepřevzaté výhry, příp. výhry, které nelze předat výhercům, neboť se zjistí, že nesplnili podmínky Soutěže a/nebo které se nepodaří doručit výherci, propadají po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže Alze.
  8. Cena bude výherci předána Alzou nejdříve patnáctý (15.) den po obdržení výherního kódu, kdy si Alza vyhrazuje právo provést kontrolu splnění podmínek Soutěže.
  9. O případném vyřazení ze Soutěže je výherce informován telefonicky a je mu sdělen důvod jeho vyřazení pověřeným zaměstnancem Alzy.
  10. Alza neposkytuje na Produkt žádnou záruku, nicméně v případě poškození Produktu přímo z výroby provede výměnu Produktu.
 5. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Zasláním odpovědi na Otázku dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.
  2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace společnosti Alza.cz včetně zasílání obchodních sdělení a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.
 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  2. Alza si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.
  3. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním odpovědi na Otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.
  4. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Alza.
 7. chapter 7
  1. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  2. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  3. text
  4. text
  5. text
  6. text
  7. text
 8. chapter 8
  1. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  2. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  3. text
  4. text
  5. text
  6. text
  7. text

V Praze, dne 3. 10. 2014

P-DC1-WEB13