Obnovit stránku

Naše pobočky jsou otevřeny pro výdej zboží. Při jejich návštěvě dbejte pokynů obsluhy.

Vyzkoušejte bezpečné doručení zboží do jednoho z našich 451 AlzaBoxů.

Služby reklamace a vrácení zboží fungují beze změny.

Pravidla soutěže o Mazdu 3 Hatchback

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 07. 10. 2013 do 23:59 hodin dne 30. 11. 2013 (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž zvanou „Mazda3 ZDARMA“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce https://www.alza.cz/mazda3 provozované Alzou.

 1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Každá fyzická osoba starší 18-ti let (dále jen „Účastník“), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, s adresou doručování v České republice, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:

 1. Je plně způsobilá k právním úkonům a zároveň je schopná své jednání ovládnout;
 2. Zakoupí v Době konání u Alzy na jí provozovaných e-shopech jakékoliv zboží a/nebo získá licenční oprávnění a/nebo si objedná službu (dále jen „Plnění“) v minimální hodnotě 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) nebo jejím ekvivalentu včetně příslušné sazby DPH (dále jen „Minimální hodnota“);
 3. Prokáže řádnou úhradu a nabytí Plnění dle shora uvedeného, mj. převzetí Plnění nejpozději ke dni předání výhry;
 4. Účastník se může účastnit s jedním daňovým dokladem týkající se Plnění (byť se týká více položek) pouze jedenkrát. Vícenásobná účast v této Soutěži je možná, ale vždy s novým číslem daňového dokladu, to jest se získáním dalšího Plnění alespoň v Minimální hodnotě od Alzy;
 5. Sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, datum narození, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
 6. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:

 1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
 2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
 3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;
 4. Ukončí smlouvu na Plnění případně jim bude Plnění dobropisováno.

2.3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.
 

 1. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

3.1. Každý Účastník, který si objedná Plnění v Době konání a odpoví v Době konání na znalostní otázku stanovenou Alzou (dále jen „Otázka“), kterou je Alza v Době konání dle svého uvážení dále měnit, bude mít možnost vyhrát nepeněžitou výhru, a to jeden nový vůz Mazda3 specifikovaný níže, přičemž tím, že zadá odpověď na Otázku do příslušného okénka, potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit a odsouhlasí své kontaktní údaje z příslušné objednávky Plnění i pro Soutěž.
3.2. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu zrušena smlouva týkající se Plnění (byť částečně), nebo dobropisována, jehož fakturace byla využita k účasti a výhře v Soutěži, bude výherce povinen neprodleně výhru vrátit Alze, případně mu nebude umožněno výhru si převzít.
 

 1. CENY V SOUTĚŽI

4.1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující cenu, a to vůz nejnovější generace Mazda3 v hodnotě 349.000,- Kč včetně DPH (dále jen „Vůz“).

4.2. Alza vyhodnotí v následující pracovní den v 8:00 hodin po Době konání ve svém sídle došlé odpovědi na Otázku a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech.

4.3. V případě více správných odpovědí na Otázku obdrží každý devadesátý-pátý-tisící (95.000) správně odpovídající Účastník od Alzy na svůj email z příslušné objednávky doplňující otázku, na kterou bude Účastník povinen odpovědět ve stanovené lhůtě tří (3) dnů od odeslání doplňující otázky Alzou. Výhercem soutěže se stává ten Účastník Soutěže, který jako první (1.) v pořadí správně odpoví na doplňující otázku elektronicky emailem na adresu alza.soutez@alza.cz. Výhercem Vozu se stává Účastník Soutěže, který splnil podmínky této Soutěže, správně odpověděl ve správném pořadí na Otázku a jako první zodpověděl doplňující otázku dle shora uvedeného.

4.4. Jednotliví výherci včetně svého jména, příjmení, data narození, města a státu bydliště budou po vyhodnocení zveřejněni na https://www.alza.cz/mazda3.

4.5. Alza bude považovat za správnou odpověď na Otázku údaj získaný z informačního systému Alzy, mj. tedy budou slosovány pouze objednávky Plnění Účastníků přijaté a vyfakturované informačním systémem Alza, resp. emaily přijaté informačním systémem Alza v případě doplňující otázky.

4.6. Alza bude výherce Vozu kontaktovat telefonicky na mobilní telefon sdělený Účastníkem při objednávce Plnění, a to nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů po vyhodnocení Soutěže.

4.7. Výhru, kterou se nepodaří doručit výherci, propadá po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže Alze.

4.8. Cena bude výherci předána Alzou nejdříve patnáctý (15.) den po vyhlášení výsledků Soutěže.

4.9. O případném vyřazení ze Soutěže je výherce informován telefonicky a je mu sdělen důvod jeho vyřazení pověřeným zaměstnancem Alzy.

4.10. Alza neposkytuje na Vůz žádnou záruku, nicméně v případě poškození Produktu přímo z výroby provede výměnu Produktu.
 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Zasláním odpovědi na Otázku dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Alzy včetně zasílání obchodních sdělení a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.
 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


6.1. Ve smyslu ust. § 845 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, nelze výhru ze Soutěže vymáhat.

6.2. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.3. Alza si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže, vyhlásit jinou soutěž, a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

6.4. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním odpovědi na Otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

6.5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Alza dle svého uvážení.
 
 
V Praze, dne 30. 9. 2013

WEB7