Obnovit stránku

Naše pobočky jsou od 22. 10. otevřené pouze pro výdej objednávek. Využijte bezpečného nakupování z pohodlí domova nebo zkuste jeden z našich AlzaBoxů. Reklamace a vrácení zboží fungují beze změny.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROGRAM AFFILIATE ZAVEDENÝ SPOLEČNOSTÍ ALZA.CZ

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost Alza.cz a.s., IČ: 27082440, DIČ: CZ27082440, sídlem Praha 7, Jateční 33a, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573 (dále jen „Alza.cz“) pro své obchodní partnery, kteří se zaváží dodržovat tyto podmínky spolupráce, pokud provedou registraci na portálu Alza.cz v programu Affiliate, tedy program směřující k propagaci nakupování na portálech provozovaných společností Alza.cz na portálech třetích stran (dále jen „Program“), splní podmínky v těchto VOP a Alza.cz jejich registraci do Programu přijme (dále jen „Partner“), neboť Alza.cz má výhradní právo rozhodnout zdali a kdo může participovat na Programu. 
 2. Na základě potvrzení účasti v Programu ze strany Alza.cz, které není Alza.cz povinna provést, uzavírají Alza.cz a Partner smlouvou o obchodní spolupráci v Programu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na základě níž je Partner povinen umístit na jím provozované portály (dále jen „Portál“) bannery  a odkazy s reklamou na internetový obchod Alza.cz (dále jen „Banner“), za což se v případě řádné činnosti Partnera na základě těchto VOP a v souladu s příslušnými právními předpisy zavazuje vyplatit provizi.

2.      PROHLÁŠENÍ PARTNERA 

 1. Partner prohlašuje, zaručuje se a zavazuje se společnosti Alza.cz, že:
 1. veškerá prohlášení učiněná Partnerem vůči Alza.cz v rámci jednání o účasti v Programu a během samotného Programu jsou pravdivá, přesná a úplná, přičemž neexistuje žádná skutečnost, která by byla s těmito prohlášeními v rozporu;
 2. je oprávněn uzavřít smlouvu ve smyslu těchto VOP, plnit své povinnosti z nich vyplývající a současně si je plně vědom povinností z těchto VOP vyplývajících;
 3. veškeré předpoklady pro uzavření smlouvy ve smyslu těchto VOP jsou splněny, zejména nikoliv však výlučně s ohledem na pravdivost a úplnost prohlášení a ostatní podmínky stanovené příslušnými obecně závaznými právními předpisy;
 4. uzavření smlouvy ve smyslu těchto VOP ani realizace jednotlivých kroků Partnera na základě a v souvislosti s ní není porušením jakékoliv povinnosti Partnera vyplývající z příslušných právních předpisů, závazných smluv, dohod a prohlášení, ani není v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu, soudu, rozhodčího nálezu, kterými by byl Partner vázán, ani není porušením jakýchkoliv práv třetích osob;
 5. není v úpadku ani hrozícím úpadku, ani proti němu nebyl podán insolvenční návrh a/nebo návrh na výkon rozhodnutí;

 1. Portál nemá cashbackový charakter a neumožňuje návštěvníkům získat část investovaných prostředků do pořízení sortimentu z Alza.cz zpět;
 2. Portál není tzv. MFA portál (tj. nejedná se o stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklamy).
 3. Portál obsahuje a bude obsahovat po dobu trvání spolupráce stran na základě této smlouvy a VOP Banner, který bude používán v rámci Programu, jakékoliv jiné využívání Portálu v rámci Programu, kdy koncový zákazník Alza.cz aktivně neklikne na příslušný Banner, je zakázané a nezakládá tak nárok na provizi specifikovanou níže; 
 4. Portál není využíván pro získání slev a jiných výhod přímo pro Partnera od společnosti Alza.cz v případě samostatných transakcí Partnera na internetovém obchodu provozovaném společností Alza.cz, 
 5. Portál neobsahuje žádné informace, odkazy, materiál a obsah, který by byl ve vztahu k třetím stranám včetně Alza.cz nekalosoutěžní, porušoval příslušné obecně závazné právní předpisy a nejvyšší etické standardy, mj. obsah tam uvedený a/nebo odkazovaný nenavádí a ani nemůže navádět k porušování obecně závazných právních předpisů a/nebo nemůže budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.

3.      VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Umístění odkazu či banneru Partnerem podléhá namátkové kontrole Alza.cz.
 2. Partner není oprávněn bidovat či jinak inzerovat v reklamních systémech na výrazy obsahující Alza.cz a Alza a překlepová slova (alya)
 3. Partner není oprávněn využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace porušující zásady poctivého obchodního styku a dobré mravy.
 4. Partner není oprávněn při rozesílání reklamních emailů vystupovat jménem společnosti Alza.cz či nesmí vzbudit dojem, že je autorizovaný reklamní zástupce Alza.cz. 
 5. Partner není oprávněn zneužívat provizního systému pomocí nástrojů jako backclick, clickbot a obdobných nástrojů se stejným účinkem zvláště pak za účelem umělého navýšení provize vlastní či jiné osoby.
 6. Partner nesmí narušit ochranu provizního systému a tzv. hacknout či crecknout zvláště pak za účelem umělého navýšení provize vlastní či jiné osoby.
 7. Poruší-li Partner povinnosti stanovené v článku 3 těchto VOP, Alza.cz má nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení, přičemž Partner je povinen uhradit tuto smluvní pokutu do deseti (10) dnů od výzvy Alza.cz k její úhradě, přičemž nárok Alza.cz na náhradu škody v plné výši tím není dotčen.
 8. Bude-li zjištěno porušení povinnosti Partnera vyplývajících z článku 3 těchto VOP, pak jej Alza.cz vyzve k okamžité nápravě. Nebude-li náprava učiněna ani do dvou (2) dnů, je Alza.cz oprávněna od smlouvy odstoupit.

4.      KALKULACE PROVIZE A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

 1. V případě splnění všech podmínek Programu včetně pravdivosti, úplnosti a správnosti prohlášení Partnera týkající se Programu a dodržování povinností v článku 3 těchto VOP, má Partner nárok na provizi, která je kalkulována z celkového obratu v příslušném kalendářním měsíci, kterého dosáhla Alza.cz v důsledku realizovaných a nezrušených transakcí provedených návštěvníky Portálu, kteří transakci na Alza.cz provedli poté, co se na internetový obchod provozovaný společností Alza.cz dostali po aktivním prokliku na odkaz či banner (dále jen „Návštěvník“), přičemž provize (dále jen „Provize“) je závislá od ceny zakoupeného zboží zákazníkem a typu daného zboží. Výše Provize naleznete zde.[AK1]  (https://affiliate.alza.cz/Home/Help) [.com/.co.uk/.de/.sk]
 2. V případě, že Provize přesáhne výši 500,- Kč či ekvivalent v jiné měně, může Partner požádat o bezhotovostní úhradu na svůj bankovní účet oznámený Alza.cz, přičemž Alza.cz je povinna do třiceti (30) kalendářních dnů od dodání příslušného daňového dokladu (faktury) Partnera a prověření splnění podmínek pro výplatu Provize tuto Provizi převést bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Partnera. Daňový doklad (faktura) musí splňovat zákonné náležitosti, v opačném případě je Alza.cz oprávněna Partnerovi vrátit daňový doklad (fakturu). V takovém případě se splatnost staví a počne běžet nová až dnem doručení opraveného daňového dokladu (faktury). V případě, že je Partner plátcem DPH, navyšuje se sjednaná Provize o zákonem stanovenou DPH.
 3. Má-li Alza.cz důvodné podezření, že Partner porušil tuto smlouvu či jinak zneužil podmínky provizního systému, je oprávněna platbu Provize pozdržet do té doby, nežli toto podezření bude vyvráceno.
 4. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu odesílatele ve prospěch bankovního účtu příjemce.

5.      UKONČENÍ SMLOUVY 

 1. Smlouva může být ukončena odstoupením, dohodou nebo výpovědí.
 2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů stanovených v těchto VOP.
 3. Alza.cz je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že: 
 1. Partner porušuje podstatným způsobem povinnosti stanovené Partnerovi v těchto VOP a příslušných obecně závazných právních předpisech;
 2. se jakékoliv prohlášení Partnera uvedené v článku 2 těchto VOP se ukáže jako nepravdivé, neúplné či nesprávné;
 3. Dodavatel je v úpadku, hrozícím úpadku nebo byl proti němu podán návrh na výkon rozhodnutí.
 1. Partner je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Alza.cz je v prodlení s finančním plněním ve prospěch Partnera po dobu delší než dvacet (20) dní a nezjedná nápravu ani do deseti (10) dnů ode dne doručení písemného oznámení Partnera o takovém prodlení.
 2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
 3. Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět smlouvu i bez udání důvodu výpovědi v dvou (2) měsíční výpovědní lhůtě, přičemž smluvní strany se dohodly, že výpovědní lhůta začne plynout první den v kalendářním měsíci následujícím po doručení výpovědi druhé straně.
 4. Smluvní strany se dohodly, že ukončením účinnosti smlouvy nejsou a nesmějí být dotčena ustanovení smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

6.      DŮVĚRNOST INFORMACÍ 

 1. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění smlouvy získala od druhé smluvní strany, přičemž smluvní strany považují za důvěrnou informaci jakoukoliv informaci, která je takto označena, která má určitou hodnotu pro příslušnou stranu, je nebo by mohlo být obchodním tajemstvím a/nebo jejichž zveřejnění by ohrozilo nebo mohlo ohrozit oprávněné zájmy příslušné smluvní strany, a proto se zavazují pro ochranu důvěrných informací, které zůstávají vždy výhradním vlastnictvím předávající strany, vyvinout pro zachování jejich důvěrnosti a ochrany stejné úsilí, jako by se jednalo o jejich vlastní důvěrné informace, a to v souladu s principem nejlepší praxe, příslušnými právními předpisy a zejména nikoliv však výlučně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Smluvní strany se dále zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy.
 2. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které: 
 1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů; 
 2. měla přijímající strana oprávněně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené dohodě o ochraně informací;
 3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany;
 4. po podpisu smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi.
 1. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající ze smlouvy a též z příslušných obecně závazných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy ve smyslu těchto VOP, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této smlouvy. 
 2. Smluvní strany se dohodly, že ukončení účinnosti smlouvy se nedotkne ustanovení tohoto článku VOP a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti smlouvy.

7.      OCHRANNÉ ZNÁMKY A DOBRÁ POVĚST 

 1. Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby žádná z nich neporušovala ochranné známky a dobrou pověst druhé smluvní strany. 
 2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré ochranné známky a obchodní jméno druhé smluvní strany mohou použít pouze na základě samostatného výslovného písemného předchozího souhlasu druhé. Pro tyto účely zašle požadující smluvní strana oprávněné smluvní straně náhled reklamního sdělení, oznámení nebo předmět použití ochranné známky a/nebo obchodního jména nejméně dva (2) pracovní dny před plánovaným zveřejněním, přičemž teprve po písemném odsouhlasení oprávněné smluvní strany je požadující smluvní strana takové zveřejnění učinit. 

8.      ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 1. Každá smluvní strana nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných a účinných právních předpisů a smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případných i vzniklých škod.
 2. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, avšak odpovědnost nevylučuje překážka, pokud vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů, přičemž účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 
 3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy a zároveň se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 

9.      VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE  

 1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků, zejména nikoliv však výlučně jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy.  
 2. V případě, že Partner bude mít jakékoliv dotazy či připomínky k programu, může tyto směřovat na https://www.alza.cz/Kontakt?g=6&q=105.
 3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy nebo jakýchkoliv jiných identifikačních údajů a dalších rozhodných skutečností týkající se Programu (mj. plátcovství DPH) budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů. 
 4. Partner se zavazuje, že v případě svého úpadku, hrozícího úpadku, podání insolvenčního návrhu na Partnera nebo návrhu na výkon rozhodnutí proti Partnerovi bude informovat společnost Alza.cz o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. Nesplní-li Partner uvedenou povinnost považuje se takové jednání za podstatné porušení smlouvy. 

10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Smluvní strany se zavazují všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní řešit přednostně smírnou cestou. Smluvní strany se dohodly, že pokud tyto spory nebudou vyřešeny do šedesáti (60) kalendářních dnů od začátku jednání o smíru, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností u příslušného soudu České republiky.
 2. Smluvní strany se dohodly, že Partner není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Alza.cz na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Alza.cz.
 3. Smluvní strany se dohodly, že Alza.cz je oprávněna jednostranně změnit VOP. V případě, že Partner do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku, kdy ho Alza.cz o změně informovala prostřednictvím emailové komunikace, Alza.cz neoznámí společnosti Alza.cz svůj nesouhlas s novým zněním VOP a z tohoto důvodu neodstoupí od smlouvy, tyto VOP se stanou účinnými pro další transakce smluvních stran. 
 4. Nicméně Partner nepostoupí ani nepřevede jakékoliv své závazky plynoucí ze smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Alza.cz.
 5. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a příslušnými všeobecně závaznými právními předpisy České republiky.
P-DC1-WEB22